-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

Możemy więcej

Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością. Wnioski o granty mogą dotyczyć następujących kierunków pomocy:
– kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
– kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
– kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
– kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
– kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
– kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
300.000.000 zł.
W ramach środków finansowych na 2024 rok ustalono następujący podział:
– kierunek pomocy 1 – 14% środków;
– kierunek pomocy 2 – 67% środków;
– kierunek pomocy 3 – 10% środków;
– kierunek pomocy 4 – 3% środków;
– kierunek pomocy 5 – 4% środków;
– kierunek pomocy 6 – 2% środków.
Wysokość wsparcia:
1. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej przez 24 miesiące: maks. 500.000 zł na jeden projekt. Limit odnosi się do sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez daną organizację w konkursie.
2. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące: maks. 100.000 zł na jeden projekt.
3. W przypadku wniosków wieloletnich PFRON weryfikuje limit wsparcia dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego.
4. Kierunek pomocy 3: maks. 50.000 zł. 5.
Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych.
6. W kierunku pomocy 5 można ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 350.000 złotych na jeden projekt.
Limitu tego nie stosuje się, jeżeli projekt dotyczy „zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia”. W tym przypadku ma jednak zastosowanie zapis o ograniczeniu limitu, jeżeli dana organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.
7. W kierunku pomocy 5 można ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 1.000.000 złotych na jeden projekt. W tym przypadku ma jednak zastosowanie zapis o ograniczeniu limitu, jeżeli dana organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.
Wkład własny:
Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi w:
– kierunku pomocy 1 – 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
– kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
– kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
– kierunku pomocy 4 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
– kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
– kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Łączna wysokość wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie może przekroczyć 60% wymaganego minimum wkładu własnego.
Warunek ten nie obowiązuje w kierunku pomocy 2 oraz w kierunku pomocy 5 typ projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.
Wkład osobowy (świadczenie wolontariusza): wartość pracy jednego wolontariusza: maks. 30 zł za jedną godzinę pracy.
Jeżeli w wyniku pracy wolontariusza powstanie utwór należy ustalić wartość tej pracy następująco: iloczyn stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł oraz liczby jednostek przeliczeniowych (liczby stron znormalizowanych – w przypadku tekstów lub liczby godzin nagrań – w przypadku materiałów audiowizualnych).
Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, który na dzień złożenia wniosku jest już zatrudniony w danej organizacji, można wyliczyć wartość jego pracy w oparciu o stawki, które obowiązują dla tego personelu. Jest to możliwe, jeżeli wolontariusz posiada kwalifikacje co najmniej takie, jak stały personel danej organizacji.
Czas trwania projektu:
1. Projekty „zwykłe”: 1.01.2024-31.03.2025.
2. Projekty wieloletnie: 1.01.2024-31.03.2027. Możliwość składania projektów wieloletnich dotyczy wyłącznie:
– kierunku pomocy 1;
– typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
– typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – kierunek pomocy 2;
– kierunku pomocy 4;
– typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.
3. Maksymalne okresy realizacji projektów wieloletnich:
– pierwszy okres – od 1.01.2024 do 31.03.2025;
– drugi okres – od 1.01.2025 do 31.03.2026;
– trzeci okres – od 1.01.2026 do 31.03.2027.
W przypadku projektów wieloletnich można ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej.
Umowa może obejmować maksymalnie okres od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2027.
Nie można zgłosić projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych od co najmniej 12 miesięcy.
W kierunku pomocy 6 wnioskująca organizacja musi wykazać realizację w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych o budżecie wynoszącym co najmniej 200.000 zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Kierunek pomocy 1: „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.
Kierunek pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.
Kierunek pomocy 3: „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.
Kierunek pomocy 4: „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
Kierunek pomocy 5: „Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.
Kierunek pomocy 6: „Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
W ramach konkursu nie można zgłosić projektu dotyczącego:
– imprezy turystycznej lub rekreacyjnej (kierunek pomocy 3), która trwa powyżej 7 dni lub która ma znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
– szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).
Każdy projekt musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:
1. Podejmować próbę innowacyjnego podejścia i rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych.
2. Rozwiązywać szczególnie istotny problem z uwagi na cele konkursu i służyć perspektywie zmiany społecznej.
3. Zostać zgłoszony przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności).
4. Zostać zgłoszony przez podmiot z regionu, który jest słabo reprezentowany w zadaniach i programach PFRON, z uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i traktowania.
5. Zostać zgłoszony przez podmiot, który:
– pełni istotną rolę w otoczeniu środowiskowym,
oraz
– posiada potencjał, który zapewnia duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym,
oraz,
– jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania publicznego, który jest przedmiotem wniosku.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W ramach konkursu można:
– złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy;
– w jednym wniosku zgłosić jeden projekt;
– złożyć wniosek wspólny – wtedy limit wniosków dla danej organizacji oraz pozostałych wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym zostanie zmniejszony. Koszty osobowe personelu administracyjnego: maks. 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń: maks. 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
W projektach wieloletnich limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują w każdym okresie realizacji projektu.
Termin składania wniosków: 
5 grudnia 2023, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie PFRON
Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na stronie PFRON
Vademecum konkursu „Możemy więcej”
Kontakt

Temat: GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPIERAJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Wysokość wsparcia: 1. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej przez 24 miesiące: maks. 500.000 zł na jeden projekt. Limit odnosi się do sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez daną organizację w konkursie. 2. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące: maks. 100.000 zł na jeden projekt. 3. W przypadku wniosków wieloletnich PFRON weryfikujemy limit wsparcia dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego. 4. Kierunek pomocy 3: maks. 50.000 zł. 5. Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych. 6. W kierunku pomocy 5 można ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 350.000 złotych na jeden projekt. Limitu tego nie stosuje się, jeżeli projekt dotyczy „zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia”. W tym przypadku ma jednak zastosowanie zapis o ograniczeniu limitu, jeżeli dana organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące. 7. W kierunku pomocy 5 można ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 1.000.000 złotych na jeden projekt. W tym przypadku ma jednak zastosowanie zapis o ograniczeniu limitu, jeżeli dana organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.
Budżet naboru wniosków: 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze