-3,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

FENX.01.04: Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Program przewiduje dotacje na projekty wspierające systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie. W ramach naboru mogą zostać zgłoszone projekty dotyczące budowy, modernizacji lub rozbudowy PSZOK obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców lub inwestycje w tym zakresie o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł (konieczne jest spełnienie co najmniej jednego warunku). Dodatkowo mogą być finansowane inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2029. Początek okresu kwalifikowalności: 1.01.2021.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty wspierające systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie – które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 1 dla działania FENX.01.04.
W ramach naboru mogą zostać zgłoszone projekty dotyczące budowy, modernizacji lub rozbudowy PSZOK obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców lub inwestycje w tym zakresie o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł (konieczne jest spełnienie co najmniej jednego warunku).
Dodatkowo mogą być finansowane inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady) – np. projekty dotyczące ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, które będą prowadzić do wydłużenia cyklu życia produktu.
Finansowane są również elementy dodatkowe dotyczące zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym działania pozwalające na zapewnienie należytej jakości zebranych odpadów w miejscach ich powstawania, tj. „u źródła”, zwłaszcza w zakresie frakcji organicznej (bioodpady), odpadów niebezpiecznych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla jakości innych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie.
Usprawnienie gminnych systemów selektywnego zbierania odpadów dotyczy zarówno stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak również innych metod poprawiających systemową jakość selektywnego zbierania odpadów (np. lokalna infrastruktura selektywnego zbierania odpadów, automaty do zbierania odpadów, punkty mobilne).
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Koszty pośrednie są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Termin składania wniosków: 
29 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Ogłoszenie o naborze wniosków na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl
Kontakt:


Temat: WSPARCIE SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wysokość wsparcia: maks. 85%.
Budżet naboru wniosków: 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Związek JST
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze