-2,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

FENX.02.05: Woda do spożycia. Typ projektu: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Program przewiduje dotacje na projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
300.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 70%, od 500.000 zł.
Wkład własny:
min. 30%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2029.
Początek okresu kwalifikowalności: 1.01.2021.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj.:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.
Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców, przy czym rozbudowa infrastruktury (budowa stacji uzdatniania wody, ujęć wody, sieci wodociągowych) będzie dozwolona jedynie w sytuacji, gdy inwestycja dotyczy zaopatrzenia w wodę aglomeracji, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodnej z Dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (lub taka zgodność zostanie uzyskana w wyniku zakończenia realizowanych już przez beneficjenta projektów).
W przypadku realizacji inwestycji na obszarze więcej niż jednej gminy, warunek dotyczący minimalnej wielkości gminy uznaje się za spełniony, jeśli spełnia go co najmniej jedna gmina, której dotyczy inwestycja, przy czym budowana lub modernizowana infrastruktura w każdym przypadku musi służyć gminie o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys. mieszkańców.
W przypadku zadań dotyczących sieci wodociągowych na terenach gmin mniejszych dopuszcza się budowę/modernizację jedynie sieci magistralnych.
Warunek wskazujący, że zadania dotyczące rozbudowy infrastruktury muszą dotyczyć zaopatrzenia w wodę aglomeracji zgodnych z Dyrektywą 91/271/EWG, musi spełniać każda z gmin objętych projektem.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Koszty pośrednie są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Termin składania wniosków: 
31 stycznia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Ogłoszenie o naborze wniosków na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl
Kontakt:

Temat: DOFINANSOWANIE INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO UJĘCIA, UZDATNIANIA, MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI WODY
Wysokość wsparcia: maks. 70%, od 500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze