-2,8 C
Warszawa
środa, 6 grudnia, 2023

FENX.02.04: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie

W ramach naboru wniosków można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów przewidujących wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
500.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 79,71%, od 500.000 zł.
Wkład własny:
min. 20,29%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2029.
Początek okresu kwalifikowalności: 1.01.2021.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 1520 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem:
1. Miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 (których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).
2. Miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 (których lista stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty, które dotyczą m.in.:
1. Wsparcia zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono‐niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.
2. Wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury.
3. Systemów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mających za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielononiebieskiej infrastruktury.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Koszty pośrednie są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Termin składania wniosków: 
29 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Ogłoszenie o naborze wniosków na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl
Kontakt:

Temat: WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI
Wysokość wsparcia: maks. 79,71%, od 500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 500.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze