8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Building Bridges – małe granty

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:
1. Ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności.
2. Rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
3. Zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych.
4. Wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA (90%)
REFUNDACJA (10% wypłacane w formie refundacji po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego)
Grant jest przekazywany w formie trzech transz:
– I transza w wysokości 50% w ciągu 14 dni od podpisania umowy i dostarczenia zabezpieczenia umowy;
– II transza w wysokości 40% po rozliczeniu minimum 70% pierwszej transzy;
– III transza w wysokości 10% płatna w terminie 15 dni roboczych od zatwierdzenia sprawozdania końcowego.
Budżet naboru wniosków:
400.000 euro.
Wysokość wsparcia:
100%, 10.000 – 20.000 euro.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
6-12 miesięcy.
Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 lipca 2024. Realizowane projekty muszą zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego:
1. Stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych.
2. Fundacje.
3. Związki stowarzyszeń.
Projekt wspiera działania prowadzone przez podmioty z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.
Dodatkowe punkty otrzymują podmioty zarejestrowane w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do 50 tys. mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania realizowane w ramach czterech obszarów tematycznych:
1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Przykładowe działania:
– działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości nt. znaczenia Karty i docieranie do opinii publicznej oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
– komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
– szkolenia, warsztaty, doradztwo;
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
Przykładowe działania:
– zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
– prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
– promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
– badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
– opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE;
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
3. Wspieranie grup docelowych – ofiar i grup narażonych na dyskryminację, których podstawowe prawa są naruszane.
Wybór tego obszaru tematycznego obliguje wnioskodawcę do równoczesnego zaplanowania działań z obszaru tematycznego nr 1 – Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Przykładowe działania:
– zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
– wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
– doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
Przykładowe działania:
– koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
– lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
– działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
Projekt musi obejmować działania z minimum 2 obszarów tematycznych.
Informacje dodatkowe:  
Realizatorem projektu (operatorem) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL).
Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Cel projektu: wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
Finansowanie projektów, których celem jest ochrona i upowszechnianie praw i wartości unijnych oraz Karty Praw Podstawowych, ma na celu przeciwdziałanie zjawisku „kurczącej się przestrzeni” dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego (“shrinking space”).
Cel konkursu – wspieranie działań, które przyczyniają się do:
1. Ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności.
2. Rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
3. Zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych.
4. Wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.
Termin składania wniosków: 
15 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie FRDL
Kontakt

Temat: WSPARCIE DLA ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wysokość wsparcia: 100%, 10.000 – 20.000 euro.
Budżet naboru wniosków: 400.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze