8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: Akcja 2

Program przewiduje granty na projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży. W projektach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz władze publiczne i przedsiębiorstwa.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 300.000 euro.
Finansowanie odbywa się za pomocą kwot ryczałtowych. Oznacza to zwrot ustalonej kwoty w oparciu o płatność ryczałtową lub finansowanie niepowiązane z kosztami. Kwota ta jest ustalana na podstawie szacunkowego budżetu projektu i stopy finansowania w wysokości 80%.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów jednostkowych lub kosztów rzeczywistych wskazane w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2024”.
Czas trwania projektu:
12-36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe działające w dziedzinie młodzieży.
2. Organy publiczne.
Przykładowe organizacje, które mogą ubiegać się wsparcie:
– organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe);
– krajowa rada młodzieżowa;
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– instytucja edukacyjna lub badawcza;
– fundacja;
– publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), lecz nie w charakterze koordynatora.
Wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 wnioskodawców (koordynatora i partnerów pełnoprawnych).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty mające na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży.
W realizowanych projektach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz władze publiczne i przedsiębiorstwa.
Wnioski powinny dotyczyć jednego lub większej liczby następujących obszarów tematycznych:
1. Udział w życiu politycznym, zaangażowanie obywatelskie i dialog z decydentami.
2. Włączanie społeczne młodzieży o mniejszych szansach.
3. Demokracja, państwo prawa, wartości i przywództwo młodzieży.
4. Wzmocnienie pozycji/zaangażowanie/zdolność do zatrudnienia osób młodych.
5. Pokój i pojednanie po zakończeniu konfliktu.
6. Środowisko i klimat.
7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i równość płci.
8. Umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
Realizowane działania muszą być:
– bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami akcji, tzn. muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wskazanych powyżej;
– ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych, głównie państwach trzecich niestowarzyszonych z programem.
Przykładowe działania możliwe do realizacji w ramach akcji:
1. Opracowywanie narzędzi i metod na rzecz rozwoju społeczno-zawodowego osób pracujących z młodzieżą i prowadzących szkolenia.
2. Opracowywanie metod uczenia się pozaformalnego, w szczególności metod promujących nabywanie/doskonalenie kompetencji, w tym umiejętności korzystania z mediów.
3. Opracowywanie nowych form systemów szkoleń praktycznych i symulacji autentycznych przypadków w społeczeństwie.
4. Rozwijanie nowych form pracy z młodzieżą, obejmujących w szczególności strategiczne korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, współpracy wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych (oer) oraz lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (tik).
5. Organizowanie wydarzeń/seminariów/warsztatów/wymiany dobrych praktyk w celach związanych ze współpracą, tworzeniem sieci kontaktów, zwiększaniem poziomu wiedzy i wzajemnym uczeniem się.
6. Organizowanie działań w zakresie mobilności dla osób młodych lub osób pracujących z młodzieżą w celu testowania narzędzi i metod opracowanych w ramach partnerstwa. Należy zwrócić uwagę, że działania w zakresie mobilności muszą być drugorzędne w stosunku do głównych celów akcji pełnić rolę elementu pomocniczego, w oparciu o który cele te są osiągane.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Cele akcji:
1. Wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z osobami młodymi poza uczeniem formalnym.
2. Propagowanie działań z zakresu uczenia się pozaformalnego, w szczególności osób młodych o mniejszych szansach, aby podnieść poziom kompetencji i zapewnić ich aktywny udział w życiu społecznym.
3. Wspieranie rozwoju pracy z młodzieżą, doskonalenie jej jakości, i zwiększenie uznania dla niej.
4. Wspieranie opracowywania, testowania oraz inicjowania systemów i programów mobilności edukacyjnej na rzecz uczenia się pozaformalnego.
5. Wspieranie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2027), w tym 11 Europejskich celów młodzieżowych, europejskiego programu pracy z młodzieżą, planu działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE, oraz działań następczych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży.
6. Wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.
7. Wzmocnienie synergii i komplementarności organizacji młodzieżowych z systemami kształcenia formalnego lub rynkiem pracy.
Termin składania wniosków: 
6 marca 2024, do godz. 17:00
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA BUDOWANIE POTENCJAŁU W DZIEDZINIE MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: maks. 300.000 euro. Finansowanie odbywa się za pomocą kwot ryczałtowych. Oznacza to zwrot ustalonej kwoty w oparciu o płatność ryczałtową lub finansowanie niepowiązane z kosztami. Kwota ta jest ustalana na podstawie szacunkowego budżetu projektu i stopy finansowania w wysokości 80%.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze