EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z UKRAINĄ
Głównym celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych, polsko-ukraińskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Czas trwania projektu: 1 maja – 31 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków, maks. 5-10 dni z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach – 2 spotkania po 5 dni każde).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży.
Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.
Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe (wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieżowe, projekty informacyjno-promocyjne):
1. Wymiana młodzieżowa – format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty.
2. Spotkania młodzieżowe – format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw.
3. Projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) – format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Cel: zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
W roku 2020 priorytetami są:
– odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
– nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
– wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
– wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.
Polskie organizacje składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Organizacje ukraińskie składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.
Szczegółowe zasady:
– wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Priorytetowo są traktowane projekty, w których bierze udział młodzież z mniejszymi szansami;
– liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;
– wizyta przygotowawcza: 2-3 dni robocze, maks. 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków:  
21 lutego 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/625
Kontakt:  
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/contact

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z UKRAINĄ
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}