8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

PSWPR I.13.3: Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności

Program przewiduje granty na działania informacyjno-promocyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich zaletach.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA/REFUNDACJA Beneficjentowi może być wypłacona zaliczka w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty przyznanej pomocy.
Budżet naboru wniosków:
80.130.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 70%, do 1.750.000 zł. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych = 2.500.000 zł.
Wkład własny:
min. 30%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Grupy producentów spełniające wymagania wskazane na stronie ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania informacyjno-promocyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich zaletach.
Pomoc jest przyznawana na operację:
– która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości;
– która, w przypadku gdy dotyczy napojów alkoholowych, jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i skupia się na informowaniu o systemie jakości i metodach produkcji wynikających z danego systemu jakości;
– która będzie realizowana w nie więcej niż 4 etapach, z tym że każdy etap będzie realizowany od 90 do 180 dni, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 r.;
– której wszystkie materiały informacyjno-promocyjno-marketingowe (w tym przekazy audiowizualne, stoiska promocyjne na wystawach, targach itp.), związane z realizowaną operacją są w sposób wyraźny i czytelny oznakowane zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 2022/129 oraz opisem w Księdze Wizualizacji znaku PS WPR 2023–2027.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR).
Koszty kwalifikowalne:
1. Reklama w mediach, w szczególności w Internecie, telewizji, radiu lub prasie, przy czym finansowaniu podlegają rzeczywiste koszty reklam u ich pierwotnych emitentów, wynikające z dokumentów księgowych wystawionych przez pierwotnych dostawców towarów i usług wraz z dokumentem potwierdzającym, że dany koszt dotyczy reklamy beneficjenta.
2. Promocja w punktach sprzedaży.
3. Przygotowanie stoisk.
4. Materiały reklamowe.
5. Udział w pokazach, wystawach lub targach.
6. Organizacja szkoleń lub konferencji.
7. Przygotowanie, administrowanie stroną internetową, prowadzenie profilu beneficjenta w mediach społecznościowych do celów związanych z realizacją operacji lub innych prowadzonych działań w Internecie realizowanych przez podmioty niebędące członkami grupy producentów.
8. Najem powierzchni reklamowej.
9. Wynagrodzenia dostawców towarów lub usług realizowanych przez podmioty niebędące członkami grupy producentów.
10. Najem środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy, przy czym w przypadku ubiegania się o refundację amortyzacji zakupionych środków trwałych, beneficjent musi przedstawić uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające, że w danym przypadku zakup środków trwałych jest bardziej opłacalny niż ich najem, lub że ich najem jest niemożliwy.
11. Koszty poniesione poza siedzibą beneficjenta, tj. koszty:
a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w II klasie,
b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, obowiązującej w dniu ich poniesienia,
c) zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów – do wysokości określonych zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, obowiązujących w dniu ich poniesienia.
12. Wytworzenie bezpośrednio przez beneficjenta produktów rolnych lub środków spożywczych będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej operacji, z wyłączeniem kosztu marży.
13. Tłumaczenia, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji.
14. Podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w wytycznych podstawowych.
15. Wynagrodzenia podmiotów zarządzających kampaniami marketingowymi (w przypadku realizacji kampanii marketingowej przez podmiot zarządzający kampaniami marketingowymi) w wysokości 5% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1-14 i nie więcej niż 20 000 zł na całą operację, wykazanych na fakturze wystawionej przez podmiot zarządzający kampanią marketingową, którą oblicza się na podstawie kosztów wynikających z dokumentów księgowych wystawionych przez pierwotnych dostawców towarów i usług.
Termin składania wniosków: 
18 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR
Kontakt


Temat: GRANTY NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNO-MARKETINGOWE GRUP PRODUCENTÓW
Wysokość wsparcia: maks. 70%, do 1.750.000 zł. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych = 2.500.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 80.130.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze