13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Granty na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. Trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z PS WPR 2023-2027 może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania wchodzących w jej skład gruntów. 

O pomoc w ramach tych czterech interwencji nie mogą starać się nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Jeden formularz wniosku umożliwia ubieganie się o przyznanie wsparcia na:
– wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
– utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
– założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone w odległości co najmniej 3 m od siebie, w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń o co najmniej 10 m i nie więcej niż 30 m (w przypadku gruntów ornych) lub formie pastwiskowej (w przypadku trwałych użytkach zielonych);
– zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych na gruntach objętych planem inwestycji.

Termin składania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus upływa 31 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.


SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI