20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

FENX 1.5a: Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – kompleksowe projekty poprawy systemu przyrodniczego

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
W ramach naboru wniosków można uzyskać granty na realizację kompleksowych projektów poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, od 2.000.000 zł do 25.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
okres kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2029.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu.
3. Pozarządowe organizacje ekologiczne.
4. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
5. Stowarzyszenia ogrodowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Kompleksowe projekty poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej.
Obowiązkowymi elementami projektów są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody.
Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach realizowanych projektów mogą zostać sfinansowane wydatki z zakresu:
1. Poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych poprzez kompleksowe działania na obszarach węzłowych, obejmujących biocentra i strefy buforowe, oraz na łączących te obszary korytarzach ekologicznych, mające na celu zapewnienie możliwości migracji osobników gatunków chronionych, między cennymi przyrodniczo obszarami Polski (przepławki i przejścia dla zwierząt, zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wzdłuż cieków i linii brzegowych zbiorników wodnych, oczka wodne, regulacja stosunków wodnych, wzbogacanie naturalnej bazy pokarmowej, w tym odporne, stare lub dzikie odmiany drzew i krzewów owocowych, a także drzewa, krzewy i rośliny miododajne, łąki kwietne, itp.).
2. Rozwoju i kształtowania sieci terenów zieleni na obszarach miejskich, w oparciu o rodzime gatunki, dobrane do miejscowych warunków i odporne na zmiany klimatu, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną, w tym odporne, stare lub dzikie odmiany drzew i krzewów owocowych, w tym wzbogacających bazę pokarmową ptaków, a także drzewa, krzewy i rośliny miododajne, w tym łąki kwietne, schronienia dla owadów, ochrona starodrzewów wraz zakładaniem budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy, zwiększanie walorów przyrodniczych zbiorników i cieków wodnych, w tym tworzenie miejsc do gniazdowania ptactwa wodnego.
3. Rozwoju zieleni miejskiej poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie z użyciem wody opadowej, zwiększających retencję wody.
4. Wykonania obowiązkowej infrastruktury edukacji przyrodniczej (np. ścieżki edukacyjne wraz z elementami małej architektury, jak np. kładki, pomosty, wieże widokowe, wiaty itp.) wraz z kompensacją areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze oraz dodatkowe działania informacyjno-edukacyjne, w tym na miejscu realizacji przedsięwzięcia, w szczególności informujące o zastosowanym rozwiązaniu wraz z wyjaśnieniem jego funkcjonowania oraz wyjaśnieniem, dlaczego zrealizowane przedsięwzięcie jest ważne w kontekście ochrony przyrody (preferowane będą działania informacyjno-edukacyjne o trwałym charakterze, np. tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www), przy czym dofinansowanie tej infrastruktury i działań edukacyjnych nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektów nie są finansowane następujące wydatki:
– zakup nieruchomości;
– środki transportu;
– nasadzenia gatunków obcych, inwazyjnych;
– nasadzenia drzew i krzewów owocowych o charakterze komercyjnym;
– druk publikacji, broszur, ulotek;
– zakup gadżetów.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na ten sam projekt w ramach naboru.
Koszty pośrednie mogą stanowić maks. 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków: 
31 lipca 2024, do godz. 15:30
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt

Temat: GRANTY NA KOMPLEKSOWE PROJEKTY POPRAWY SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
Wysokość wsparcia: maks. 85%, od 2.000.000 zł do 25.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze