20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

FENX.02.04: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program wspiera projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi – tj. kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
REFUNDACJA
Budżet naboru wniosków:
30.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 79,21%, od 2.000.000 do 6.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 20,79%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2029. Początek okresu kwalifikowalności: 1.01.2021.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty.
3. Pozarządowe organizacje ekologiczne.
4. Partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych, przy czym, przez:
a) szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty należy rozumieć szkoły publiczne:
– podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
– ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, – artystyczne.
b) pozarządowe organizacje ekologiczne należy rozumieć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty edukacyjne realizowane w szkołach wraz z elementami infrastrukturalnymi – tj. kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury.
Informacje dodatkowe:  
Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Koszty pośrednie są rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.
Przykładowe koszty kwalifikowalne:
1. Roboty budowlane.
2. Dostawy.
3. Wartości niematerialne i prawne, w tym np. koszty nabycia oprogramowania i licencji (bez urządzeń do ich obsługi).
4. Koszty personelu projektu.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej (z wyłączeniem wniosku o dofinansowanie) wraz z kosztami pozyskania niezbędnych opinii i uzgodnień.
6. Usługi informatyczne np. hosting, migracja danych, kolokacja serwerów.
7. Usługi/działania w zakresie informacji, promocji, marketingu.
8. Usługi doradcze, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty związane z realizacją badań i analiz.
9. Catering i usługa hotelarska.
10. Wprowadzanie małej retencji wodnej i zagospodarowanie wód opadowych.
11. Renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji, w tym renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą.
12. Wprowadzanie elementów zazieleniających tereny szkolne (np. zielone podwórko, park kieszonkowy, zielony dach, w tym ogród wertykalny, ściany budynków pokryte roślinnością) wraz z rozwiązaniami zwiększającymi retencję wody opadowej.
13. Tworzenie nowych terenów zieleni oraz przebudowa istniejących w celu łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz sprzyjających bioróżnorodności poprzez: budowanie piętrowego układu roślinności, zróżnicowanie gatunkowe, wykorzystanie roślin stanowiących bazę pokarmową oraz schronienie dla zwierząt, zakładanie łąk kwietnych, wykorzystanie rodzimych gatunków roślin dostosowanych do siedliska oraz niestosowanie gatunków inwazyjnych.
14. Instalacja małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego np. krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego.
15. Likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody.
Termin składania wniosków: 
31 lipca 2024, do godz. 15:30
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt


Temat: GRANTY NA SZKOLNE PROJEKTY PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU
Wysokość wsparcia: maks. 79,21%, od 2.000.000 do 6.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 30.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Związek JST
  • Szkoła
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze