INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Program MKiDN – Ochrona zabytków

112.625.000 zł.
DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW
Program ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 50% (w szczególnych przypadkach 100%), min. 25 000 zł (w szczególnych przypadkach kwota wsparcia może być niższa).
Wkład własny: 0-50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
O dofinansowanie w ramach programu nie mogą ubiegać się państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.
2. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).
4. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.
Beneficjent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania obiektu, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami, przez 28 dni w ciągu roku.
W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu.
W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.
Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line.
Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami.
Termin składania wniosków:
31 października 2020 (rodzaje zadań nr 1-2)
31 marca 2021 (rodzaje zadań nr 1-4)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Ochrony Zabytków
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Katarzyna Kapitan-Judka, T: 22 212-11-13, kkapitan@mkidn.gov.pl
Bartosz Dudek, T: 22 212-11-19, bdudek@mkidn.gov.pl
Monika Skomorowska, T: 22 212-11-17,
mskomorowska@mkidn.gov.pl
Małgorzata Chojnacka, T: 22 212-11-16, mchojnacka@mkidn.gov.pl
Michalina Romańska, T: 22 212-11-18, mromanska@mkidn.gov.pl
Edyta Łancuncewicz-Mazurkiewicz, T: 22 212-11-14, elancuncewicz@mkidn.gov.pl

Ważne DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW
Wysokość wsparcia 50% (w szczególnych przypadkach 100%), min. 25 000 zł.
Budżet programu 112.625.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}