INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Program MKDiN – Ochrona zabytków

113.625.000 zł.
DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW
Program ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 50% (w szczególnych przypadkach 100%), min. 25 000 zł (w szczególnych przypadkach kwota wsparcia może być niższa).
Wkład własny: 0-50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
O dofinansowanie w ramach programu nie mogą ubiegać się państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.
2. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).
4. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku  jest  skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne.
Beneficjent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania obiektu, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami, przez 28 dni w ciągu roku.
Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line.
Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami.
Termin składania wniosków:
31 marca 2022 (wszystkie rodzaje zadań)
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Ochrony Zabytków
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Konsultacje: pn. – pt., godz. 10:00 – 14:00:
Katarzyna Kapitan-Judka, T: 22 212-11-13, kkapitan@mkidn.gov.pl
Bartosz Dudek, T: 22 212-11-19, bdudek@mkidn.gov.pl
Monika Skomorowska, T: 22 212-11-17,
mskomorowska@mkidn.gov.pl
Edyta Łancuncewicz-Mazurkiewicz, T: 22 212-11-14, elancuncewicz@mkidn.gov.pl
Joanna Narkiewicz-Siwek, T: 22-212-11-33
jsiwek@kulturaisport.gov.pl
Małgorzata Chojnacka, T: 22 212-11-16
mchojnacka@kulturaisport.gov.pl

Ważne DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW
Wysokość wsparcia 50% (w szczególnych przypadkach 100%), min. 25 000 zł.
Budżet programu 113.625.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}