EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego

DOTACJE NA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
Program wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje oraz publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 30.000 zł.
Wkład własny:
wymagany, ale nie wskazano konkretnej wartości.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty prawa polskiego:
– osoby prawne,
– inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:
1. Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP.
2. Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia).
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
4. Gospodarowanie budżetem domowym.
5. Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.
6. Pieniądz.
7. Gospodarka rynkowa.
8. Instytucje i usługi finansowe.
9. Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok. Aktualna lista znajduje się tutaj.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Narodowy Bank Polski (NBP).
NBP dofinansowuje przede wszystkim:
– koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
– koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
– koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów).
Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:
– dzieci i młodzież,
– nauczyciele i kadra naukowa,
– osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym: (osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 55+, bezrobotni),
– młodzież wchodząca na rynek pracy.
Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.
Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
Termin składania wniosków:  
nabór ciągły
Wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu
 
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o programie 
„Poradnik dla Wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację”
Kontakt:  
T: 22 185 13 36 i 22 185 28 53
sekretariat.dew@nbp.pl
lub
właściwy terytorialnie Oddział Okręgowy NBP

Ważne DOTACJE NA EDUKACJĘ FINANSOWĄ
Wysokość wsparcia maks. 30.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}