EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

2.000.000 zł.
dotacje na działalność wspierającą i kontrolną sportu młodzieżowego
Program przewiduje wsparcie finansowe dotyczące zadań z obszaru procesu szkolenia a także działalności badawczej i monitoringu w sporcie młodzieżowym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu a także ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 97%, min. 100.000 zł – maks. 2.000.000 zł.
Wkład własny: 3%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu.
2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zadania z obszaru procesu szkolenia:
1) projektowanie, monitorowanie, analizowanie i ewaluację procesów organizacyjnych  i szkoleniowych w sporcie młodzieżowym,
2) projektowanie i monitorowanie Systemu Sportu Młodzieżowego,
3) opiniowanie założeń organizacyjno-finansowych i szkoleniowych, przygotowywanie analiz i opinii w zakresie sportu młodzieżowego,
4) ocenę stopnia realizacji programów szkolenia zawodników objętych programem szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
5) współpracę w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym,
6) organizację lub współorganizację oraz udział w szkoleniach, spotkaniach (w tym w Podsumowania Współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego) lub konferencjach, w tym naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
7) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu szkolenia  związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami,
8) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych  w Polsce badań nad procesem szkolenia, zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
9) ocena rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM,
10) gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych oraz publikacji i opracowań dot. sportu młodzieżowego,
11) inne doraźne zadania z obszaru procesu szkolenia, zlecone przez MSiT.
2. Zadania z obszaru działalności badawczej i monitoringu:
1) zakup i/lub wytworzenie urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań,
2) współpracę w zakresie badań dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym,
3) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu badań diagnostycznych związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami,
4) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych  w Polsce badań oraz zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
5) prowadzenie  badań diagnostycznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
6) monitorowanie rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM,
7) inne doraźne zadania z obszaru badań i monitoringu sportu młodzieżowego, zlecone przez MSiT.
Opis:  
Organizatorem programu jest  Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele programu:
1) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,
2) monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego,
3) opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
4) prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe (dalej „pzs”).
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2504,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
Kontakt:  
dsw@msit.gov.pl

 


Ważne dotacje na działalność wspierającą i kontrolną sportu młodzieżowego
Wysokość wsparcia do 97%, min. 100.000 zł - maks. 2.000.000 zł.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja