EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

2.000.000 zł.
dotacje na działalność wspierającą i kontrolną sportu młodzieżowego
Program przewiduje wsparcie finansowe dotyczące zadań z obszaru procesu szkolenia a także działalności badawczej i monitoringu w sporcie młodzieżowym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu a także ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 97%, min. 100.000 zł – maks. 2.000.000 zł.
Wkład własny: 3%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu.
2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zadania z obszaru procesu szkolenia:
1) projektowanie, monitorowanie, analizowanie i ewaluację procesów organizacyjnych  i szkoleniowych w sporcie młodzieżowym,
2) projektowanie i monitorowanie Systemu Sportu Młodzieżowego,
3) opiniowanie założeń organizacyjno-finansowych i szkoleniowych, przygotowywanie analiz i opinii w zakresie sportu młodzieżowego,
4) ocenę stopnia realizacji programów szkolenia zawodników objętych programem szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
5) współpracę w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym,
6) organizację lub współorganizację oraz udział w szkoleniach, spotkaniach (w tym w Podsumowania Współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego) lub konferencjach, w tym naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
7) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu szkolenia  związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami,
8) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych  w Polsce badań nad procesem szkolenia, zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
9) ocena rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM,
10) gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych oraz publikacji i opracowań dot. sportu młodzieżowego,
11) inne doraźne zadania z obszaru procesu szkolenia, zlecone przez MSiT.
2. Zadania z obszaru działalności badawczej i monitoringu:
1) zakup i/lub wytworzenie urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań,
2) współpracę w zakresie badań dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym,
3) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu badań diagnostycznych związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami,
4) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych  w Polsce badań oraz zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
5) prowadzenie  badań diagnostycznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
6) monitorowanie rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM,
7) inne doraźne zadania z obszaru badań i monitoringu sportu młodzieżowego, zlecone przez MSiT.
Opis:  
Organizatorem programu jest  Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele programu:
1) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,
2) monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego,
3) opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
4) prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe (dalej „pzs”).
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2504,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
Kontakt:  
dsw@msit.gov.pl

 


Ważne dotacje na działalność wspierającą i kontrolną sportu młodzieżowego
Wysokość wsparcia do 97%, min. 100.000 zł - maks. 2.000.000 zł.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}