AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Absolwent

10.000.000 zł.
wsparcie osób z niepełnosprawnością
Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Wnioski mogą składać szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 95%, maks. 18.000 zł.
Wkład własny: 5%.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 30.09.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.
Wnioskodawcy muszą posiadać zapis w statucie o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 1 roku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które:
– wspierają osoby niepełnosprawne w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
– służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (np. zdobywanie uprawnień zawodowych, kursy, szkolenia zawodowe i specjalizacyjne, staże aktywizacyjne).
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
– koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
– koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
– koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej.
Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
– w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;
– w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:
a) koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
b) koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia – w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;
– w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:
a) koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
b) koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu (nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.
Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów B i C programu, mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego naboru.
Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
Termin składania wniosków:
24 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
Kontakt:  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
T: 22 50 55 500

 


Ważne wsparcie osób z niepełnosprawnością
Wysokość wsparcia 95%, maks. 18.000 zł.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}