INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

POWER 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

27.500.000 zł.
dofinansowanie rozwiązań w zakresie obsługi inwestora
Program ma na celu wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi inwestora. Maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 27.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorząd województwa albo podmiot wykonujący na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa, o której stanowi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.).
2. Działając w partnerstwie z samorządem województwa albo podmiotem, o którym mowa powyżej:
– jednostka samorządu terytorialnego;
– związek jednostek samorządu terytorialnego;
– stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
– organizacja pozarządowa;
– szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
– jednostka naukowa;
– instytucja szkoleniowa.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi inwestora:
a) opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;
b) doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;
c) budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
d) elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;
e) działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Grupą docelową projektu są JST i ich pracownicy.
W ramach projektu co najmniej 50% jednostek samorządu terytorialnego oraz co najmniej 50% miast średnich objętych wsparciem w projekcie wdroży standardy obsługi inwestora w samorządzie.
Termin składania wniosków:
12 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10857,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html
Kontakt:  
2.18POWER@mswia.gov.pl
T: 22 60 145 63, 22 60 119 11, 22 60 155 40.

 


Ważne dofinansowanie rozwiązań w zakresie obsługi inwestora
Wysokość wsparcia maks. 90%.
Budżet programu 27.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja