INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

PO MKiDN – Infrastruktura kultury

19.440.000 zł.
dotacje na inwestycje kulturalne
Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 19.440.000 zł.  
Wysokość wsparcia: min. 50.000 zł – maks. 5.000.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).  
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).  
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Państwowe instytucje kultury.
4. Samorządowe instytucje kultury, z wyjątkiem:
– domów kultury, centrów kultury i sztuki oraz ośrodków kultury;
– bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;
– podmiotów uprawnionych do składania wniosków w Programie Wieloletnim Infrastruktura bibliotek (biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne dla których organizatorem jest odpowiednio gmina wiejska, miejsko-wiejska lub gmina miejska do 50.000 mieszkańców);
5. Jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem tych, które występują jako:
– organy prowadzące dla: domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki;
– jako organy prowadzące dla: bibliotek, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki;
– jako organy prowadzące dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków w Programie Infrastruktura bibliotek (biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne dla których organizatorem jest odpowiednio gmina wiejska, miejsko-wiejska lub gmina miejska do 50.000 mieszkańców).
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie inwestycji służących prowadzeniu działalności kulturalnej:
1. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.
2. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.
3 Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.
4. Zadania w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich dotyczące w szczególności: robót budowlanych, zabezpieczeń oraz działań przy zabytkach nieruchomych i ruchomych; rozbudowy, przebudowy i remontów nie zabytkowych obiektów budowlanych, zakupu wyposażenia; cyfrowego udostępniania zasobów kultury.
 
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel: tworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 1 wniosek.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 stycznia są informowani o błędach formalnych.
 
Termin składania wniosków:  
Przewidywany termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
 
Więcej informacji:  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/infrastruktura-kultury.php  
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Maciej Opiłowski – T: (22) 551-57-94, mopilowski@mkidn.gov.pl
Paweł Stułka – T: 22 551-57-92, pstulka@mkidn.gov.pl
 

Ważne dotacje na inwestycje kulturalne
Wysokość wsparcia min. 50.000 zł - maks. 5.000.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 19.440.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja