EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

400.000 zł.
dotacje dla szkół edukujących uczniów z doświadczeniem migracyjnym
Program oferuje dofinansowanie inicjatyw wspomagających podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez: przygotowanie materiałów dydaktycznych  dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej, projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 400.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez:
– przygotowanie materiałów dydaktycznych  dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych,
– organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej,
– projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
– projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cel: dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy, w tym uczniowie podlegający ochronie międzynarodowej, oraz należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym.
Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Termin składania wniosków:
18 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.men.gov.pl/strony/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-1-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Ekonomiczny
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Bartłomiej Radecki
bartlomiej.radecki@men.gov.pl
T: (22) 34 74 843

Ważne dotacje dla szkół edukujących uczniów z doświadczeniem migracyjnym
Wysokość wsparcia do 90%.
Budżet programu 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja