EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (Upowszechnianie sportów zimowych)

4.610.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.610.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wkład własny: min. 20-50%.
Czas trwania projektu: 2.01 – 14.04.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
2. Inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie).
Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:
– szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
– organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
– realizację powszechnej nauki pływania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
– dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez MSiT w ramach realizacji innych programów;
– pobieranie opłat od uczestników.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Cele:
– aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży szkolnej,
– profilaktyka wad postawy, nadwagi i otyłości.
Zajęcie są skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć w miejscu zamieszkania lub nauki.
Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.).
Projekty powinny zawierać alternatywny lub uzupełniający program zajęć sportowych, które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.).
Priorytetowo są traktowane wnioski, w których:
– wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
– wykazany będzie udział środków JST;
– zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
– przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
– uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
– zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
– wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.
Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:
– pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
– wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
– pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
– ubezpieczenie uczestników zajęć,
– inne koszty bezpośrednie – wskazać jakie – (do akceptacji MSiT).
W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:
– koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
– zakup niezbędnych materiałów biurowych,
– koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
– opłaty za nośniki energii,
– koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
– wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.
Termin składania wniosków:
2 listopada 2018
Przewidywany termin składania wniosków:

listopad 2019
Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
T: (22) 24 43 281; 24 43 271

Ważne dotacje na upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci
Wysokość wsparcia - maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, - maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet programu 4.610.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja