EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (Umiem pływać)

19.250.000 zł.
dofinansowanie nauki pływania dla uczniów z klas I-III
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 19.250.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wkład własny: min. 20-50%.
Czas trwania projektu: 1.02-07.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
2. Inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce.
Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:
– szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
– organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
– realizację powszechnej nauki pływania w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
– dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez MSiT w ramach realizacji innych programów;
– pobieranie opłat od uczestników.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Cele:
– aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych,
– nabycie podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.
Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.
Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.
Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad.
Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.
Priorytetowo są traktowane wnioski, w których:
– wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
– wykazany będzie udział środków JST;
– uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni;
– zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
– przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
– uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
– zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
– wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.
Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania ze środków FZSdU:
1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników  na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.
2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć,  zakładany całkowity wkład MSiT w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU.
We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu nr 1 lub nr 2. Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania.
Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:
– pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
– wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
– pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
– ubezpieczenie uczestników zajęć,
– inne koszty bezpośrednie – wskazać jakie – (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).
W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:
– koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
– zakup niezbędnych materiałów biurowych,
– koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
– opłaty za nośniki energii,
– koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
– wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.
Termin składania wniosków:
2 listopada 2018
Przewidywany termin składania wniosków:

listopad 2019
Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
T: (22) 24 43 281; 24 43 271

Ważne dofinansowanie nauki pływania dla uczniów z klas I-III
Wysokość wsparcia - maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, - maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet programu 19.250.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja