EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

5.000.000 zł.
dotacje na zajęcia korekcyjne dla uczniów
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
– maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wkład własny: min. 20-50%.
Czas trwania projektu: 1.02-07.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
2. Inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) oraz gimnazjów.
Zajęcia muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników.
Priorytetowo są traktowane wnioski, w których:
– wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
– wykazany będzie udział środków JST;
– zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
– przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
– uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
– zaplanowano udział wolontariuszy;
– wykazano doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.
Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:
– szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
– organizację obozów sportowych realizowanych poza miejscem zamieszkania uczniów;
– dofinansowanie zajęć ze środków przekazanych przez MSiT w ramach realizacji innych programów;
– pobieranie opłat od uczestników.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Cele:
– aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej,
– profilaktyka wad postawy,
– włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.
Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:
– pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,
– wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,
– pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
– ubezpieczenie uczestników zajęć,
– inne koszty bezpośrednie (do akceptacji MSiT).
W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:
– koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
– zakup niezbędnych materiałów biurowych,
– koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
– opłaty za nośniki energii,
– koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
– wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.
Termin składania wniosków:
2 listopada 2018
Przewidywany termin składania wniosków:

listopad 2019
Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
T: (22) 24 43 281; 24 43 271

Ważne dotacje na zajęcia korekcyjne dla uczniów
Wysokość wsparcia - maks. 80% w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, - maks. 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Budżet programu 5.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja