NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Razem możemy więcej

1.000.000 zł.
dotacje na zwalczanie zjawiska niewykupywania leków
Organizatorem programu jest Fundacja DOZ „Dbam o Zdrowie”. Celem jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. Wysokość grantu wynosi 50%. Kolejne 50% stanowi wkład własny. Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2012 roku.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Wkład własny:min. 50%.
Czas trwania projektu:1.03.2019-28.02.2020 (12 miesięcy).
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest nie wykupowanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja DOZ „Dbam o Zdrowie”.
Cele:
– zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych,
– propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą,
– podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Realizowany projekt powinien:
– być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych,
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
31 stycznia 2020
Więcej informacji: 
http://fundacja.doz.pl/lista-aktualnosci/vii-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej/
Kontakt: 
http://fundacja.doz.pl/kontakt/
Zbigniew Szewczyk
Koordynator konkursu
zbigniew_szewczyk@fundacjadoz.pl
T: 042 200 75 50, 785 866 700


Ważne dotacje na zwalczanie zjawiska niewykupywania leków
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja