NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Razem Możemy Więcej

1.000.000 zł.
NIWELOWANIE BARIER W DOSTĘPIE DO LEKÓW
Organizatorem programu jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie. Celem jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. Wysokość grantu wynosi 50%. Kolejne 50% stanowi wkład własny. Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2012 roku.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Wkład własny: min. 50% (finansowy).
Wkład rzeczowy (koszty obsługi administracyjnej)  = maks. 5% wkładu własnego (finansowego).
Czas trwania projektu: 1.03.2020 – 28.02.2021 (12 miesięcy).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne,
– jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupowanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.
Realizowany projekt powinien:
– być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych wyrobów medycznych;
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny;
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych;
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań.
Opis:  
Organizatorem programu jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie.
Operatorem rozliczeniowym programu jest firma epruf S.A.
Cele:
– zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych,
– propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą,
– podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie maks. jednego projektu.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://dozfundacja.pl/aktualnosci/rusza-viii-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
Kontakt:  
Zbigniew Szewczyk
Koordynator konkursu
zbigniew_szewczyk@fundacjadoz.pl
T: 042 200 75 50, 785 866 700

Ważne NIWELOWANIE BARIER W DOSTĘPIE DO LEKÓW
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}