21,4 C
Warszawa
piątek, 22 września, 2023

Razem Możemy Więcej

Program przewiduje dofinansowanie projektów, które uświadamiają problem społeczny, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
1.000.000 zł (2023).
Wysokość wsparcia:
maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Wkład własny:
Wkład rzeczowy (koszty obsługi administracyjnej)  = maks. 5% wkładu własnego (finansowego).
Czas trwania projektu:
1.03.2024 – 29.02.2025 (12 miesięcy).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Instytucje kościelne.
Cele statutowe wnioskodawcy muszą obejmować prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne,
– jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.
Realizowany projekt powinien:
– być zgodny z celami Konkursu – tj. uświadamiać problem jakim jest niewykupywanie środków farmaceutycznych przez osoby chore;
– być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych wyrobów medycznych;
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny;
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych;
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań;
– określać budżet, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy.
Opis:
Organizatorem konkursu grantowego jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie.
Operatorem rozliczeniowym programu jest firma epruf S.A.
Cel główny: wsparcie finansowe i proceduralne działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej.
Cele szczegółowe:
1. Propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą.
2. Podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Jeden wnioskodawca może może otrzymać dofinansowanie maks. na jeden wniosek złożony w ramach konkursu.
Realizacja Projektu może odbyć się w transzach, tzn. wniesienie wkładu finansowego oraz przekazanie grantu może zostać rozłożone w czasie, pod warunkiem, że wkład własny grantobiorcy przekracza kwotę 5.000 zł, a projekt będzie zrealizowany w nie więcej niż 3 transzach.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
31 stycznia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków (2023)
Kontakt:
Zbigniew Szewczyk
Koordynator konkursu
T: 042 200 75 50, 785 866 700
email:

Temat: NIWELOWANIE BARIER W DOSTĘPIE DO LEKÓW
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze