NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Razem Możemy Więcej

1.000.000 zł.
NIWELOWANIE BARIER W DOSTĘPIE DO LEKÓW
Program przewiduje dofinansowanie projektów, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupowanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Wkład własny: min. 50% (finansowy).
Wkład rzeczowy (koszty obsługi administracyjnej)  = maks. 5% wkładu własnego (finansowego).
Czas trwania projektu: 1.03.2021 – 28.02.2022 (12 miesięcy).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne,
– jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupowanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.
Realizowany projekt powinien:
– być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych wyrobów medycznych;
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny;
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych;
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań;
– określać budżet, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy.
Opis:  
Organizatorem konkursu grantowego jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie.
Operatorem rozliczeniowym programu jest firma epruf S.A.
Cel główny: wsparcie finansowe i proceduralne działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej.
Cele szczegółowe:
– zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych,
– propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą,
– podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. jeden wniosek w ramach konkursu.
Realizacja Projektu może odbyć się w transzach, tzn. wniesienie wkładu finansowego oraz przekazanie grantu może zostać rozłożone w czasie, pod warunkiem, że wkład własny grantobiorcy przekracza kwotę 5.000 zł, a projekt będzie zrealizowany w nie więcej niż 3 transzach.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://dozfundacja.pl/granty
Kontakt:  
Zbigniew Szewczyk
Koordynator konkursu
zbigniew_szewczyk@fundacjadoz.pl
T: 042 200 75 50, 785 866 700
grant@fundacja.doz.pl

Ważne NIWELOWANIE BARIER W DOSTĘPIE DO LEKÓW
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}