EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Zachować pamięć

PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO
Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych,
– PNWM przyznaje 150% stawek wynikających z Wytycznych wspierania PNWM w ramach dotacji do kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.
Czas trwania projektu: min. 4 – maks. 14  dni.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.
Preferowane są  projekty realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.
W trakcie spotkań młodzież zajmuje się takimi zagadnieniami jak:– polityczny i społeczny kontekst powstania narodowego socjalizmu,
– tematyka Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej,
– historia odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech.
Każdy projekt realizowany w ramach programu musi spełniać następujące kryteria:
1. Program projektu musi obejmować wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca.
2. Minimum 50% programu jest poświęcona tematyce narodowego socjalizmu, II światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy.
3. Program części historycznej musi zawierać odniesienie do współczesności i życia młodych ludzi.
4. Każdy projekt musi przewidywać aktywny udział młodzieży w jego planowaniu i realizacji.
5. Istotną częścią programu muszą być warsztaty, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
6. Uczestnicy mają być gruntownie przygotowani do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz będą brać aktywny udział w podsumowaniu oraz refleksji podsumowującej program.
7. Projekty trójstronne muszą uwzględniać perspektywę grupy z kraju trzeciego.
8. Projekt musi ponadto umożliwiać uczestnikom wzajemne poznanie się a także powinien zawierać elementy edukacji międzykulturowej i zachęcać młodzież do poznania kraju sąsiada (np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Cel: umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.
Miejscami pamięci w rozumieniu programu to miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych. obozów zagłady oraz obozów pracy.
Liczebność grupy: maks. 50 uczestników w wieku 14-26 lat.
Nowością w programie jest możliwość realizacji projektu uwzględniającego cele polsko-niemieckiego projektu edukacyjnego (kampanii) #StolenMemory.
Termin składania wniosków:
29 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/zachowac-pamiec-2020/
Kontakt:  
http://www.pnwm.org/kontakt/
Piotr Kwiatkowski
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(wymiana szkolna)
T: +48 22 5188932 (dla osób z Polski)
T: +49 331 2847 933 (dla osób z Niemiec)
piotr.kwiatkowski@pnwm.org
Dorota Bastos
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
(pozaszkolna wymiana młodzieży)
T: +49 331-2847931
dorota.bastos@dpjw.org

Ważne PROJEKTY W MIEJSCACH PAMIĘCI TERRORU HITLEROWSKIEGO
Wysokość wsparcia - na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, - PNWM przyznaje 150% stawek wynikających z Wytycznych wspierania PNWM w ramach dotacji do kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.”
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}