WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Europa dla obywateli – 2.2 Sieci miast

185.468.000 euro.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ JST
W ramach programu realizowane są projekty współpracy międzynarodowej miast zakładające długofalową współpracę tematyczną mającą na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań oraz wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).
Wysokość wsparcia: maks. 150.000 euro.
Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.
Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące.
Dla projektów składanych do 1 marca: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do końca lutego roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa.
2. Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych.
3. Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych.
4. Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów zagadnień – samorządów, mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.
Realizowane projekty powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze; stanowić podstawę dla dalszej współpracy.
W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.
Termin składania wniosków:
2 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
Kontakt:  
http://europadlaobywateli.pl/kontakt/
Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74
edo@iam.pl

Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ JST
Wysokość wsparcia maks. 150.000 euro.
Budżet programu 185.468.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}