EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Patriotyzm Jutra

4.000.000 zł.
dotacje na edukację dotyczącą historii Polski
Program współfinansuje projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowane do wszelkich grup społecznych i wiekowych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski a w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury oraz biblioteki.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 4.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 90%, 5.000 – 70.000 zł.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: maks. do 2.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.
Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra,  oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowane do wszelkich grup społecznych i wiekowych.
Dofinansowania nie można otrzymać na:
1) sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
2) wydawnictwo czasopism;
3) projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);
4) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
5) imprezy sportowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Muzeum Historii Polski.
“Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera niekomercyjne inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.
Cele:
1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii “małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.
6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.
Maksymalna kwota dotacji wynosi:
1) 30.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 10% budżetu.
2) 70.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 20% budżetu.
Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć maks. 2 wnioski w jednym naborze.
Termin składania wniosków:
8 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://muzhp.pl/pl/c/1966/ruszya-xi-edycja-programu-patriotyzm-jutra
Kontakt:  
Marta Winiarek , marta.winiarek@muzhp.pl
Aneta Stawińska , aneta.stawinska@muzhp.pl
T: 22 211 90 28, 22 211 90 72

Ważne dotacje na edukację dotyczącą historii Polski
Wysokość wsparcia do 90%, 5.000 – 70.000 zł.
Budżet programu 4.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja