12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Patriotyzm Jutra

Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
4. Spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych).
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
3.840.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 90%, 5.000 – 70.000 zł.
Maksymalna kwota dotacji wynosi:
– 30.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 10% budżetu;
– 70.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 20% budżetu.
Wkład własny:
min. 10%.
Czas trwania projektu:
02.01 – 01.12.2023 (koszty poniesione przed ogłoszeniem decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są finansowane).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty, realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
4. Spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych).
Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez MKiDN, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne, etc.
2. Wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący.
3. Działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków.
4. Projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii.
5. Tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń.
Dofinansowane projekty mogą być realizowane częściowo lub w całości online.
Realizowane działania mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i  lokalne, skierowane do  lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.
Opis:
Instytucją zarządzającą programem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Cele programu:
1. Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków.
2. Kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów oraz o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości.
3. Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
4. Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródła wartości, wzorów i kreacji twórczej.
5. Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.
Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć maks. 2 wnioski w jednym naborze, przy czym wnioski nie mogą dotyczyć tego samego zadania.
Termin składania wniosków: 
27 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków (2023)
Wykaz kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu
Kontakt:
Aneta Stawińska
T: 22 211 90 72
Agnieszka Piątkowska
T: 22 211 90 10
email:


Temat: EDUKACJA HISTORYCZNA, PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA
Wysokość wsparcia: do 90%, 5.000 – 70.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi: - 30.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 10% budżetu; - 70.000 zł dla projektów, jeśli wkład własny to nie mniej niż 20% budżetu.
Budżet programu: 3.840.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
  • Powiat
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze