EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

dotacje na współpracę z Rosją
Program finansuje wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne. Wymiany muszą przybliżać wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiać wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Uczestnikami wymian mogą być młodzi ludzie w wieku 13-26 lat z Polski i Rosji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje non profit (np. szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyższe oraz fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% (finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Czas trwania projektu: Nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Okres realizacji należy zaplanować nie wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków i nie później niż do dnia 31 października roku ogłoszenia naboru.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje non profit (np. szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyższe oraz fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.
Jeden projekt polega na zorganizowaniu 2 wizyt:
– grupy młodzieży polskiej w Rosji
oraz
– grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.
Tematy projektów w 2019 roku:
1. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach?
2. Media we współczesnym świecie – czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?
3. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?
4. Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?
5. To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Uczestnikami wymian mogą być młodzi ludzie w wieku 13-26 lat z Polski i Rosji uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.
Dotacje mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów).
W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.
Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni (nie licząc czasu trwania podróży).
Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.
Podczas realizacji projektu akcent powinien być kładziony na poznawanie różnych realiów społecznych i kulturowych obydwu krajów, ale przede wszystkim na aktywne uczestnictwo młodzieży.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów,
– wynagrodzenie pośrednika językowego i przewodnika,
– koszty biletów wstępu do instytucji kultury,
– koszty transportu lokalnego,
– koszty ubezpieczenia i opłaty wizowe.
Dofinansowania nie można udzielić na:
– przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki,
– wyjazdy turystyczne,
– projekty komercyjne,
– udział w kursach językowych,
– wielostronną wymianę młodzieży.
Termin składania wniosków:
15 marca 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
13 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
Robert Śmigielski
T: 22 295 00 44
smigielski@cprdip.pl
http://www.cprdip.pl/kontakt.html

Ważne dotacje na współpracę z Rosją
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja