EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ Z POLSKI ORAZ ROSJI
Program finansuje wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne. Wymiany muszą przybliżać wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiać wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Uczestnikami wymian mogą być młodzi ludzie w wieku 13-26 lat z Polski i Rosji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje non profit.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% (finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Czas trwania projektu: Nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Okres realizacji należy zaplanować nie wcześniej niż 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków i nie później niż do dnia 31 października roku ogłoszenia naboru.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje non profit posiadające partnera w Rosji (np. szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i wyższe oraz fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.
Jeden projekt polega na zorganizowaniu 2 wizyt:
– jednej wizyty uczniów lub studentów w liczbie 10-20 z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Rosji;
– jednej wizyty uczniów lub studentów w liczbie 10-20 z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Polski.
Ścieżki tematyczne przedsięwzięcia:
1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści.
2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi.
3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie.
4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
5. Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Cel: wyłonienie najlepszych wniosków uwzględniających następujące zadania:
– rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
– budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
– budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
– wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
– nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów;
– utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.
Uczestnikami wizyt powinny być osoby w wieku od 13 do 26 lat, tj, młodzież uczęszczająca do:
– klas VII i VIII szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej w rozumieniu Prawa oświatowego
lub
– dotychczasowych gimnazjów lub dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, lub klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
lub
– studenci uczelni.
W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.
Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni (nie licząc czasu trwania podróży).
Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.
Podczas realizacji projektu akcent powinien być kładziony na poznawanie różnych realiów społecznych i kulturowych obydwu krajów, ale przede wszystkim na aktywne uczestnictwo młodzieży.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów,
– wynagrodzenie pośrednika językowego i przewodnika,
– koszty biletów wstępu do instytucji kultury,
– koszty transportu lokalnego,
– koszty ubezpieczenia i opłaty wizowe.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. jeden wniosek w ramach programu.
Termin składania wniosków:
6 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html
Kontakt:  
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Robert Śmigielski
T: 22 295 00 44
smigielski@cprdip.pl

 


Ważne DIALOG MIĘDZYKULTUROWY POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ Z POLSKI ORAZ ROSJI
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}