POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Senior+

80.000.000 zł.
DZIENNE DOMY I KLUBY DLA SENIORÓW
Program oferuje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek, które zostały utworzone w ramach poprzednich edycji programu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000.000 zł, w tym:
– utworzenie Dziennych Domów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– utworzenie Klubów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek = 56.000.000 zł;
– obsługa techniczna programu = 4.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 80% (tworzenie domów i klubów),
– maks. 40% (bieżąca działalność placówek),
– do 150.000 zł (kluby dla seniorów),
– do 300.000 zł (dzienne domy).
Wkład własny: min. 20-60%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.
1) Moduł 1: utworzenie (przebudowa lub remont) i wyposażenie placówki. Dofinansowanie: do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, maks. 300.000 zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150.000 zł – w przypadku Klubu „Senior+”. Dotacja na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250.000 zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125.000 zł w przypadku Klubu „Senior +”. Dotacja przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80.000 zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25.000 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.
2) Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takimi jak:
– organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
– instytucje kościelne,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– kluby sportowe.
Wnioski w wersji papierowej (wypełnionej w generatorze wniosków) składa się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim.
JST są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania Domów lub Klubów przez okres min. 3 lat od zakończenia projektu.
Termin składania wniosków:
7 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
T: (22) 661 18 47 (pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00)

 


Ważne DZIENNE DOMY I KLUBY DLA SENIORÓW
Wysokość wsparcia maks. 80%, do 300.000 zł.
Budżet programu 80.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}