14,4 C
Warszawa
wtorek, 4 października, 2022

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
maks. 90%, budżet projektu jest dowolny.
Wkład własny:
min. 10% (wkład finansowy).
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest wkład własny niefinansowy.
Czas trwania projektu:
maks. 12 miesięcy.
Istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania projektu, jeśli wymaga tego jego specyfika. Do wydłużenia czasu trwania projektu konieczna jest zgoda Zarządu Fundacji.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe.
W uzasadnionych przypadkach wnioskować mogą także:
1. Organizacje i instytucje polonijne non-profit.
2. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem zgody centrali oraz posiadania własnego rachunku bankowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Przedsięwzięcia zgodne ze strategicznymi celami statutowymi Fundacji, realizowane w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności charytatywnej.
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działań na rzecz mniejszości narodowych.
8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach.
14. Ratownictwa i ochrony ludności.
15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
16. Promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
Projekty powinny charakteryzować się innowacyjnością i trwałością podejmowanych działań.
Pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane w poprzednich latach.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU.
Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100.000 złotych wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.
Wnioski są rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia w generatorze wniosków.
Realizowane projekty powinny być możliwe do kontynuowania w przyszłości.
Co do zasady wnioski powinny być składane nie później niż na 40 dni przed przewidzianym dniem rozpoczęcia Projektu.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie
Informacja o wznowieniu naboru wniosków
Kontakt:
https://fundacja.pzu.pl/kontakt

Temat: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE GRUPY PZU
Wysokość wsparcia: maks. 90%.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze