AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundacja PZU – dotacje pozakonkursowe

dotacje od firmy ubezpieczeniowej
Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 90%, budżet projektu jest dowolny.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenie i związki jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Instytucje publiczne.
7. Instytucje samorządowe.
W uzasadnionych przypadkach wnioskować mogą także:
1. Organizacje i instytucje polonijne non-profit.
2. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem zgody centrali oraz posiadania własnego rachunku bankowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie przedsięwzięcia zgodne ze strategicznymi celami statutowymi Fundacji, realizowane w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) działań na rzecz mniejszości narodowych,
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,
14) ratownictwa i ochrony ludności,
15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
16) promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU.
Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100.000 złotych wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.
Wnioski są rozpatrywane w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia.
Projekty powinny charakteryzować się innowacyjnością i trwałością podejmowanych działań. Realizowane projekty powinny być możliwe do kontynuowania w przyszłości.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.pzu.pl/organizacje-i-instytucje
Kontakt:  
Fundacja PZU
Anna Pruszkowska
Koordynator
T: 22 582 23 06
anpruszkowska@pzu.pl
Magdalena Kropornicka
Główny Specjalista
T: 22 582 32 21
makropornicka@pzu.pl

Ważne dotacje od firmy ubezpieczeniowej
Wysokość wsparcia maks. 90%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}