EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, ZDROWIE

Darowizny Polskiej Spółki Gazownictwa

DOFINANSOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
Darowizny są przyznawane m.in. organizacjom pozarządowym oraz szkołom. Dofinansowanie uzyskują projekty realizujące cele związane z: wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi, sprawami społecznymi, nauką i edukacją, sportem i zdrowym stylem życia, kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego a także ekologią i ochroną środowiska. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, szkoły.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty związane z:
– wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
– sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób oraz organizacji, w zakresie pomocy chorym, ubogim itp.,
– nauką i edukacją,
– sportem i zdrowym stylem życia,
– kulturą i sztuką a także ochroną dziedzictwa narodowego,
– ekologią i ochroną środowiska.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Spółka Gazownictwa.
Wniosek o przyznanie darowizny należy wypełnić na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora i przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres darowizny@psgaz.pl.
Wymagane załączniki do wniosku:
1. Statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy.
2. Ksero aktualnego wypisu z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Ewidencji działalności gospodarczej.
3. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny
Kontakt:  
https://www.psgaz.pl/kontakt_do-nas
darowizny@psgaz.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}