EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport Wszystkich Dzieci

49.000.000 zł.
UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Grupą docelową programu są uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju a także kluby i organizacje sportowe.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
49.000.000 zł, w tym:
– zadanie nr 1: 23.000.000 zł,
– zadanie nr 2: 10.000.000 zł,
– zadanie nr 3: 16.000.000 zł.
Wysokość wsparcia – zadanie nr 1: 50%,
– zadanie nr 2: 80%,
– zadanie nr 3: 70%.
Wkład własny:
– zadanie nr 1: 50%,
– zadanie nr 2: 20%,
– zadanie nr 3: 30%.
Czas trwania projektu:
2.01-31.12.2020.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby prawne non-profit niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3), tzn.:
Zadanie nr 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”: podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.
Zadanie nr 2. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”: podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskie związki sportowe, podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie.
Zadanie nr 3. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”: polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadanie nr 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” (nabór na operatora krajowego): rozwiązanie systemowe, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT.
Zadanie nr 2. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.
Zadanie nr 3. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
Grupa docelowa:
– uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju,
– kluby i organizacje sportowe.
Wysokość kosztów pośrednich:
1) Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do 10%.
2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do 8%.
3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do 10%.
Termin składania wniosków:
6 grudnia 2019 (zadanie nr 1)
20 stycznia 2020 (zadania nr 2 i nr 3)
Źródło / Więcej informacji:   
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html
Kontakt:
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dl Wszystkich
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
T. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.

 


Ważne UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia maks. od 50 do 80%.
Budżet programu 49.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}