EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Niepodległa – Priorytet 2, Schemat 2B

6.000.000 zł.
PROJEKTY UPAMIĘTNIAJĄCE ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
Program wspiera inicjatywy non-profit, których realizacja przyczynia się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego a także upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości (w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 100.000 zł., do 85% (w uzasadnionych przypadkach do 100%).
Wkład własny: min. 15% (w uzasadnionych przypadkach 0%).
Czas trwania projektu: 01.02 – 20.11.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Preferowane są projekty realizowane we współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
– archiwa państwowe,
– przedszkola,
– szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
– uczelnie,
– instytucje kultury,
– organizacje pozarządowe,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
– Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inicjatywy non-profit, których realizacja przyczyni się do:
1) budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne;
2) upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego;
3) upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej.
Ze środków programu mogą być finansowane zarówno duże przedsięwzięcia jak i kameralne wydarzenia związane tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.
W ramach projektów można realizować następujące zadania o charakterze popularyzatorskim i edukacyjno-animacyjnym:
– festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
– rekonstrukcje historyczne;
– wystawy wraz z katalogami;
– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– murale.
Koszty niekwalifikowalne:
– zakup środków trwałych;
– wydawanie czasopism;
– zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw);
– zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów oraz warsztatów filmowych);
-staże i stypendia naukowe;
– projekty ściśle badawcze i konferencje;
– zadania polegające na digitalizacji zasobów;
– organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez rekreacyjnych z elementami artystycznymi;
– organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych;
– tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania;
– budowa tablic i pomników;
– projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;
– uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Biuro Programu Niepodległa.
Cel: szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z  różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w programie w jednej edycji.
Termin składania wniosków:  
9 grudnia 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/
Kontakt:  
Agnieszka Gajc
agajc@niepodlegla.gov.pl
T: 22 1822605
http://niepodlegla.gov.pl/kontakt/

Ważne PROJEKTY UPAMIĘTNIAJĄCE ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
Wysokość wsparcia 10.000 – 100.000 zł., do 85% (w uzasadnionych przypadkach do 100%).
Budżet programu 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}