NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Adamed dla Seniora

Obraz Dominic Winkel z Pixabay
20.000 zł.
AKTYWIZACJA SENIORÓW
Program oferujące wsparcie dla podmiotów zajmujących się pomocą osobom starszym poprzez  realizację projektów aktywizujących seniorów. W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących promocji aktywnego spędzania czasu przez seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100% kosztów kwalifikowalnych.
I nagroda = 10.000 zł,
II nagroda = 5.000 zł,
III nagroda = 3.000 zł.
+ Nagroda Specjalna w wysokości 2.000 zł dla projektu, który w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród seniorów.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządowe instytucje kultury, organizacje kościelne, kościelne osoby prawne.
2. Urzędy gminy i ich jednostki budżetowe, organizacje nie posiadające osobowości prawnej (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, itp.), pod warunkiem, że powszechnie obowiązujące przepisy i ich wewnętrzne uregulowania nie zabraniają udziału w konkursach oraz przyjęcia nagrody pieniężnej.
3. Inne podmioty, które aktywnie działają na rzecz osób starszych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest nastawiona na zysk.
Prowadzenie działań na rzecz osób starszych musi być celem statutowym każdego wnioskodawcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Adamed Pharma S.A.
Cel: wsparcie podmiotów zajmujących się pomocą osobom starszym poprzez w realizację projektów aktywizujących seniorów.
Przez seniora rozumie się osoby po 60-tym roku życia.
Najważniejsze kryteria oceny wniosków:
– intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość,
– uwzględnienie potrzeb osób starszych,
– atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.
Jedna organizacja może złożyć maks. 3 wnioski.
Termin składania wniosków:
15 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://adameddlaseniora.pl/konkurs/
Kontakt:  
dlaseniora@adamed.com

Ważne AKTYWIZACJA SENIORÓW
Wysokość wsparcia 100% kosztów kwalifikowalnych. I nagroda = 10.000 zł, II nagroda = 5.000 zł, III nagroda = 3.000 zł.+ Nagroda Specjalna w wysokości 2.000 zł.
Budżet programu 20.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}