EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY Z POLSKI I LITWY
Celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do realizacji wspólnych polsko-litewskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – format 1: do 100%, 1.500 euro – 15.000 euro,
– format 2: do 100%, 1.500 euro – 7.500 euro.
Czas trwania projektu: 1.04-31.10.2022.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk), których działalność skierowana jest do młodzieży.
Te same zasady mają zastosowanie wobec litewskiej organizacji partnerskiej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty młodzieżowe, których celem jest budowanie przyjaźni polsko-litewskiej:
– wymiany młodzieżowe,
– szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje,
– projekty informacyjne.
Działania można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:
Format 1: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
Format 2: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.
Składany projekt musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Cel: zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
Uczestnicy projektów: młodzież i osoby pracujące z młodzieżą.
Projekt składany w ramach naboru, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.
Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet.
Priorytety w roku 2022:
Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
1. Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
2. Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie.
3. Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów:
– promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta;
– promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu, w związku z 200. rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki.
W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.
Składany projekt musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego samego formatu.
Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
Organizacja partnerska jest zobowiązana do oświadczenia w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.
Po otrzymaniu dofinansowania beneficjentom wypłaca się 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% wypłaca się po rozliczeniu projektu.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
 
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/contact

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY Z POLSKI I LITWY
Wysokość wsparcia - format 1: do 100%, 1.500 euro - 15.000 euro, - format 2: do 100%, 1.500 euro - 7.500 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}