EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Szkolny Klub Sportowy

54.525.000 zł.
DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Program przewiduje dotacje przeznaczone na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Grupa docelowa programu to uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 54.525.000 zł.
Wysokość wsparcia: 95%.
Wkład własny: 5%.
Czas trwania projektu: 1.01-15.12 roku kalendarzowego następującego po roku, w który ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.
Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.
W ramach naboru wniosków organizatorzy wyłaniają:
– podmiot koordynujący realizację zadania na poziomie krajowym;
– podmioty realizujące zadanie na poziomie wojewódzkim.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.
Cele:
– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
– poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
– zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
– stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
– tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  i młodzieży;
– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
– promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
– wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Wkład własny może być pokryty w formie pieniężnej lub niefinansowej (np. w formie udostępnianej infrastruktury).
Wkład własny może być pokryty np. ze środków JST, UE, sponsorów lub środków własnych (w tym w formie pracy wolontariuszy).
Wkładu własnego nie można finansować z innych środków przekazanych przez MSiT.
Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków JST dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.).
Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić kosztów uczestnictwa w zajęciach.
Uczestnicy zajęć (przynajmniej raz na semestr) muszą przejść testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów.
Ze środków programu można pokryć koszty pośrednie w wysokości do 5% sumy kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
18 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
T: 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.

 


Ważne DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Wysokość wsparcia 95%.
Budżet programu 54.525.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}