IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

POPC 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

35.000.000 zł.
dotacje na wzmacnianie kompetencji cyfrowych dorosłych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 35.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 5.000.000 zł.
Wkład własny: 1%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (stowarzyszenia, fundacje, kościoły).
2. JST oraz ich związki i stowarzyszenia.
3. Instytucje prowadzące działalność uniwersytetów trzeciego wieku.
4. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
Projekty, które w największym stopniu przyczynią się do polepszenia umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach POPC na lata 2014-20, w szczególności poprzez:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
– nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
– stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
Działania mogą być realizowane w formie innej niż szkolenia/kursy stacjonarne. Powinny integrować oraz angażować uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK.
Dopuszczalne są projekty łączące różne formy dotarcia do odbiorcy.
Opis: 
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Grupa docelowa: osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
Wartość projektu zależy od jego zasięgu (min. – maks.):
– zasięg 1 województwa lub mniejszy: 500.000 – 1.000.000 zł,
– zasięg od 1 województwa do 6 województw): 1.000.000 – 2.000.000zł,
– zasięg powyżej 6 województw (w tym projekty o zasięgu ogólnopolskim): 2.000.000 – 5.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
31 grudnia 2018
28 lutego 2019
29 marca 2019
Więcej informacji: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-konkurs/
Kontakt:  
konkurs3.1-dobrepraktyki@cppc.gov.pl.


Ważne dotacje na wzmacnianie kompetencji cyfrowych dorosłych
Wysokość wsparcia 100%, maks. 50.000.000 zł.
Budżet programu 35.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja