INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

POPC 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

143.007.407 zł.
dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu
Program jest nakierowany na wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki jego realizacji stworzone zostaną możliwości świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy telekomunikacyjni – zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 143.007.407 zł.
Wysokość wsparcia: do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działanie nakierowane jest na wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki jego realizacji stworzone zostaną możliwości świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania tych samych wydatków w ramach projektu  z innych środków publicznych.
dopuszczalne będą wyłącznie projekty, których głównym celem jest rozmieszczenie sieci dostępowych. Sieci wyższych warstw, tj. sieci dystrybucyjne i szkieletowe będą mogły być realizowane wyłącznie w przypadkach, gdy są one niezbędne dla zrealizowania sieci dostępowej, a nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie istniejących zasobów.
Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
Termin składania wniosków:
6 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://popc0101.cppc.gov.pl/
Kontakt:  
popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

 


Ważne dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu
Wysokość wsparcia do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Budżet programu 143.007.407 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}