INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

POPC 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

143.007.407 zł.
dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu
Program jest nakierowany na wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki jego realizacji stworzone zostaną możliwości świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy telekomunikacyjni – zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 143.007.407 zł.
Wysokość wsparcia: do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działanie nakierowane jest na wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki jego realizacji stworzone zostaną możliwości świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania tych samych wydatków w ramach projektu  z innych środków publicznych.
dopuszczalne będą wyłącznie projekty, których głównym celem jest rozmieszczenie sieci dostępowych. Sieci wyższych warstw, tj. sieci dystrybucyjne i szkieletowe będą mogły być realizowane wyłącznie w przypadkach, gdy są one niezbędne dla zrealizowania sieci dostępowej, a nie jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie istniejących zasobów.
Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
Termin składania wniosków:
6 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://popc0101.cppc.gov.pl/
Kontakt:  
popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

 


Ważne dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu
Wysokość wsparcia do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Budżet programu 143.007.407 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja