EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY
Program oferuje wsparcie dla projektów rozwijających kompetencje społeczne młodych ludzi mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców – organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne oraz nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 8.500 zł., do 80%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale preferowane są projekty posiadające wkład własny w wysokości min. 20%.
Możliwy wkład własny w formie rzeczowej (pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.).
Czas trwania projektu: 6 miesięcy, 1.02 – 31.07.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców:
– stowarzyszenia lub fundacje, zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
– miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki;
– ochotnicze straże pożarne;
– nieformalne grupy dorosłych deklarujące założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.
Wnioskodawcami nie mogą być:
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców (nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców);
– szkoły.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu,  realizowane na terenie miejscowości do 20.000 mieszkańców i zakładające rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi:
– wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów  i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
– zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele  z korzyścią dla wszystkich.
Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu.
Realizowane projekty powinny ponadto:
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres co najmniej 6 miesięcy;
– umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań;
– umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.
Oprócz dotacji organizatorzy programu przewidzieli wsparcie w postaci:
– szkoleń i doradztwa dla koordynatorów projektów;
– wizyt konsultacyjno – monitoringowych w miejscu realizacji działań;
– materiałów promocyjnych (banerów, winderów oraz koszulek i plecaków dla uczestników).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Cel: wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Grupa docelowa: młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób.
Zalecana liczebność grupy projektowej: 12-20 osób.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
27 października 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://rownacszanse.pl/rkg2020
Kontakt:  
T: 22 826 10 16
Artur Łęga – Koordynator Programu Równać Szanse – T: 609 458 344
Regionalni Partnerzy udzielają informacji o konkursie we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 14:00, a w terminie 23 i 26.10.2020 w godzinach 9:00-15:30 oraz 27.10.2020 w godzinach 9:00-12:00:
Województwa: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania
T: 602 684 425
biuro@siz.poznan.pl
Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie i śląskie
Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca
T: 33 475 44 77
rownacszanse@zfr.org.pl
Województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z Ełku
T: 608 305 766, 796 538 105
rownacszanseelk@gmail.com
Województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie
Fundacja SMK z Koćmierzowa k. Sandomierza
T: 607 560 016
fundacjasmk@gmail.com

 


Ważne KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia maks. 8.500 zł., do 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}