EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości
Dotacje dla organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek oraz grup nieformalnych z miejscowości liczących do 20.000 mieszkańców. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 80%. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o kwotę 8.500 zł.
Minimalny czas trwania projektu to 6 miesięcy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 8.500 zł., do 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: min. 6 miesięcy, 1.02 – 31.08 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców:
– stowarzyszenia lub fundacje, zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
– miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki;
– nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie i rejestrację (do końca realizacji projektu) stowarzyszenia lub fundacji, które będzie kontynuowało działania podjęte w ramach projektu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty zakładające widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości:
– wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów  i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
– zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele  z korzyścią dla wszystkich.
Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Ponadto powinny:
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres co najmniej 6 miesięcy;
– umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań;
– umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Cel programu: wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Program jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.
Cel Regionalnego Konkursu Grantowego: wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów realizowanych przez organizacje, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne mieszkańców.
Projekty muszą być realizowane na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
25 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie
Kontakt:  
http://www.rownacszanse.pl/kontakt

Ważne dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości
Wysokość wsparcia maks. 8.500 zł., do 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}