AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, ZASOBY LUDZKIE

POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

1.928.062,50 zł.
dotacje na kształtowanie polityki wsparcia niepełnosprawnych
W ramach programu można uzyskać dotacje na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich. Grupą docelową programu są pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.928.062,50 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%, środki UE: do 84,28%.
Wkład własny: od 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
3. Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.
4. Organizacje pozarządowe.
5. Podmioty ekonomii społecznej.
6. Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
7. Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER.
8. Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym.
11. Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
12. Jednostki badawczo-rozwojowe.
13. Przedsiębiorcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich.
Grupa docelowa: pracownicy administracji rządowej i samorządowej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
2. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10%.
W ramach konkursu zostanie wybrany 1 projekt.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-wysoka-jakosc-polityki-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-i-zawodowego-osob-niepelnosprawnych-3/
Kontakt:  
Monika Tyburska
T: 22 661 19 17
monika.tyburska@efs.mrpips.gov.pl

 


Ważne dotacje na kształtowanie polityki wsparcia niepełnosprawnych
Wysokość wsparcia do 100%, środki UE: do 84,28%.
Budżet programu 1.928.062,50 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja