BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

POIŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

200.000.000 zł.
dotacje na rozwój OZE
Program przewiduje dofinansowanie w zakresie budowy nowych lub przebudowy instalacji skutkujących zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł. Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 15.000.000 euro ze wszystkich źródeł publicznych dla jednego przedsiębiorcy, do 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorca – wytwórca energii z odnawialnych źródeł (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.
Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.
Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.
Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
Opis:
 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Wsparcie ma być skierowane na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących:
– biomasę (powyżej 5 MWth),
– energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth),
– energię geotermalną (powyżej 2 MWth).
Termin składania wniosków:
30 marca – 28 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:   
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/
Kontakt:
 
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Ważne dotacje na rozwój OZE
Wysokość wsparcia maks. 15.000.000 euro ze wszystkich źródeł publicznych dla jednego przedsiębiorcy, do 85%.
Budżet programu 200.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}