BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

POIŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

80.000.000 zł.
DOTACJE NA ROZWÓJ OZE
Program przewiduje dofinansowanie w zakresie budowy nowych lub przebudowy instalacji skutkujących zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł. Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
80.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 15.000.000 euro ze wszystkich źródeł publicznych dla jednego przedsiębiorcy, do 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorca – wytwórca energii z odnawialnych źródeł (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.
Premiowane są projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.
Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.
Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).
Opis:
 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Wsparcie ma być skierowane na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących:
– biomasę (powyżej 5 MWth),
– energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth),
– energię geotermalną (powyżej 2 MWth).
Termin składania wniosków:
28 maja 2021 (instalacje fotowoltaiczne)
Źródło / Więcej informacji:   
Ogłoszenie o naborze wniosków

Kontakt:
 
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Ważne DOTACJE NA ROZWÓJ OZE
Wysokość wsparcia maks. 15.000.000 euro ze wszystkich źródeł publicznych dla jednego przedsiębiorcy, do 85%.
Budżet programu 80.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}