GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

POIŚ 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

10.000.000 zł.
dotacje na infrastrukturę segregacji odpadów
W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego i ich związki a także działające w ich imieniu jednostki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST mogą uzyskać dotacje na projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu:
10.000.000 zł,
w tym:
– 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
– 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431).
2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.
W ramach naboru dofinansowane są:
– inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą obsługiwać powyżej 20.000 mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2.000.000 zł (wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z tych warunków),
– inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W ramach realizowanych projektów finansowane mogą być także inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady).
Dofinansowania nie udziela się na budowę nowych instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Zostanie to osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu gospodarki odpadami (w tym m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów).
Wnioskodawcy mogą ubiegać się w NFOŚiGW o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.
Warunkiem wypłaty środków dla inwestycji jest wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu ww. zasad.
Termin składania wniosków:
28 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,38,vii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html
Kontakt:  
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Ważne dotacje na infrastrukturę segregacji odpadów
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja