POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW – Współpraca

250.000.000 zł.
dotacje na innowacje w rolnictwie
Program wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie. Jego celem jest również transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Współpraca podejmowana w ramach projektu ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:REFUNDACJA
Budżet programu:250.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:
– kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,– kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.
Poziom pomocy:
– w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych,
– w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych,
– w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Grupa operacyjna EPI, która:
1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
– rolnicy,
– właściciele lasów,
– jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
– przedsiębiorcy,
– podmioty świadczące usługi doradcze.
Grupa może przybrać formę zrzeszenia, stowarzyszenia czy też konsorcjum ubiegającego się o dotację. Grupy są tworzone przez rolników, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorców i podmioty świadczące usługi doradcze.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów.
Współpraca ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii.
Do dofinansowania kwalifikują się koszty:
1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury.
2. Zakupu lub instalacji:
– nowych maszyn lub urządzeń,
– nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
– wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.
3. Ogólne, do których zalicza się wydatki:
– sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
– związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
– przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; opinii o innowacyjności przedmiotu operacji.
4. Badań, do których zalicza się koszty:
– zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
– zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
– dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;
– wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonaną pracą, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.
5. Kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.
Opis: 
Organizatorem programu jest Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR).
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.
Maksymalna kwota dofinansowania w okresie wdrażania PROW 2014-20 nie może przekroczyć 5,5 mln złotych na jednego beneficjenta.
Termin składania wniosków:
14 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji: 
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html
http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/komunikat-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-2.html
Kontakt: 
http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

 


Ważne dotacje na innowacje w rolnictwie
Wysokość wsparcia maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do: – kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł, – kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł. Poziom pomocy: – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.
Budżet programu 250.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja