KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Koalicje dla Niepodległej

2.000.000 zł.
DOTACJE NA PROJEKTY ZWIĄZANE Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach programu można uzyskać dotacje na realizację partnerskich projektów związanych z upamiętnieniem odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego (m.in. projekty edukacyjno-animacyjne, lekcje, wykłady, wystawy, murale, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, itd.). Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami – np. jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, instytucjami kościelnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi czy też spółdzielniami mieszkaniowymi.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 2.000 – 20.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 26.08-20.11.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami.
Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:
– jednostki samorządu terytorialnego;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– archiwa państwowe;
– kościoły i związki wyznaniowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– spółdzielnie mieszkaniowe;
– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym.
2. Lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
3. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne.
4. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
Zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Opis:  
Organizatorem programu jest Biuro Programu „Niepodległa”.
Cel: włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1) zakup środków trwałych;
2) wydawanie czasopism;
3) zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów (za wyjątkiem katalogów do wystaw);
4) zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych (za wyjątkiem dokumentacji wydarzeń w ramach projektów oraz warsztatów filmowych);
5) staże i stypendia naukowe;
6) projekty ściśle badawcze i konferencje;
7) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez rekreacyjnych z elementami artystycznymi;
8) organizację kampanii społecznych i edukacyjnych;
9) tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania;
10) budowę tablic i pomników;
11) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne, prace budowlane i remontowe;
12) uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
Termin składania wniosków:
15 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/
Kontakt:  
Biuro Programu „Niepodległa”
ul. Jasna 24 , 00-054 Warszawa
T: 22 182 26 00
kontakt@niepodlegla.gov.pl

Ważne DOTACJE NA PROJEKTY ZWIĄZANE Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI
Wysokość wsparcia 2.000 - 20.000 zł, 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}