POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Wspólnie o Funduszach Europejskich

800.000 zł.
dotacje na informowanie o FE
Program finansuje przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne powiązane z tematyką funduszy europejskich. Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na projekty realizowane w formie: konferencji, seminariów lub warsztatów, szkoleń, konkursów, paneli dyskusyjnych lub debat, spotkań branżowych oraz akcji edukacyjnych.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet: 800.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 20.000 zł, 100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 31 października 2019.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Władze miejskie i inne instytucje publiczne.
2. Partnerzy gospodarczy i społeczni.
3. Właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
Wnioskodawcy wymienieni powyżej mogą realizować inicjatywy we współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne, których tematyka i zakres są bezpośrednio powiązane z kwestiami dotyczącymi funduszy europejskich, w szczególności w formie:
1) konferencji;
2) seminariów lub warsztatów;
3) szkoleń;
4) konkursów;
5) paneli dyskusyjnych lub debat;
6) spotkań branżowych;
7) akcji edukacyjnych.
Organizowane wydarzenia muszą uwzględniać informacje nt. Bazy Usług Rozwojowych, programu “Dostępność Plus” oraz roli Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Premiowane są projekty dotyczące:
1. Wsparcia dla przedsiębiorców – pokazujące możliwości ubiegania się o wsparcie na różnych etapach rozwoju firmy m.in. instrumenty zwrotne, wsparcie przedsiębiorczości wśród kobiet, prace B+R, wdrożenie wyników tych prac, jak i ochronę własności przemysłowej, działania o charakterze proeksportowym, usługi proinnowacyjne.
2. Wsparcia dla start-upów (w tym osób chcących założyć start-up) – informujące o dostępnej ofercie, a także informujące dlaczego warto wystartować z własnym pomysłem na innowacyjny biznes, oraz instrumenty zwrotne.
3. Wsparcia dla młodych – w tym:
a) wydarzenia dotyczące NEET (młodzież nie ucząca się, nie szkoląca, nie pracująca) zachęcające do korzystania z dostępnej oferty i źródeł informacji m.in. w ramach programu PO WER, a także informujące o programie “Dostępność Plus”;
b) wydarzenia skierowane do studentów i doktorantów dotyczące możliwości pozwalających poszerzać ich wiedzę, podnosić kompetencje i zdobywać umiejętności praktyczne oraz do młodych chcących założyć działalność gospodarczą.
4. Wsparcia dla osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przedstawiające dostępne kursy, szkolenia, nieoprocentowane pożyczki na różne formy kształcenia.
5. Wsparcia dla osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo – wsparcie w promocji zatrudnienia poprzez przedstawienie możliwości korzystania z projektów dofinansowanych z FE np. dla mam wracających na rynek pracy, osób 50 +.
6. Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – informujące i zachęcające osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby na równi z innymi brały udział w projektach unijnych i same je realizowały wraz z przedstawieniem aktualnej oferty FE w poszczególnych obszarach.
7. Wsparcia na innowacje społeczne – poprawa jakości życia, wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz poprawy dostępności produktów i usług np. dla osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.
8. Wsparcia na naukę programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – wspomagające rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych w procesie kodowania, programowania, rozwiązywania problemów, itp.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Adresaci wydarzeń:
– beneficjenci lub potencjalni beneficjenci FE,
– ostateczni odbiorcy wsparcia,
– instytucje odpowiedzialne za realizację Umowy Partnerstwa oraz Polityki Spójności na lata 2014-20.
Udział w wydarzeniach musi być bezpłatny dla uczestników.
Departament Promocji Funduszy Europejskich MIR może włączyć się w organizację wydarzenia poprzez:
1) pokrycie kosztów organizacji wydarzenia w kwocie nie wyższej niż 20.000 zł brutto;
2) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy materiałów o tematyce dotyczącej FE: materiałów informacyjnych, promocyjnych, roll-up;
3) nieodpłatne zapewnienie miejsca Wydarzenia w gmachu MIiR – w miarę możliwości organizacyjnych i w konsultacji ze służbami administracyjnymi urzędu – w przypadkach uzasadnionych charakterem i rangą wydarzenia.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia 2019
24 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:   
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/rusza-konkurs-wspolnie-o-funduszach-europejskich/?fbclid=IwAR0gUDf64ZgfGVGVus0sKtR0QB3lupb9BfYkQfATr8-pA3MfjvS2J37mFSI
Kontakt:
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
promocja@mr.gov.pl

Ważne dotacje na informowanie o FE
Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł, 100%.
Budżet programu 800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

INNE PROGRAMY - POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO