EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT

Otwarte Strefy Aktywności

48.000.000 zł.
dotacje na siłownie zewnętrzne
W ramach programu można uzyskać dotacje na budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 48.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50-70%, do 70.000 zł.
Wkład własny: min. 30-50%.
Czas trwania projektu: do 15 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielofunkcyjnym.
Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
1. Wariant podstawowy: siłownia plenerowa i strefa relaksu.
Dofinansowanie:
– do 50% wydatków; nie więcej niż 25.000 zł;
lub
– do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35.000 zł w przypadku realizacji zadania w najmniej zamożnych gminach.
2. Wariant rozszerzony: siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni.
Dofinansowanie:
– do 50% wydatków, nie więcej niż 50.000 zł;
lub
– do 70% wydatków, nie więcej niż 70.000 zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cel: budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.
Jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie maks. 5 stref.
Dofinansowania nie można uzyskać na budowę infrastruktury z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.
W okresie trwałości (7 lat licząc od zakończenia zadania) wnioskodawca zobowiązany jest:
1. utrzymać funkcje sportowo-rekreacyjne obiektu, a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać tego obiektu w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportowo-rekreacyjną;
2. nie zbywać i bez zgody Ministra nie obciążać obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający korzystanie z niego w celach sportowo-rekreacyjnych;
3. zapewnić, aby obiekt miał charakter ogólnodostępny i aby dostęp do niego był nieodpłatny.
Instalowane urządzenia sportowe powinny być :
– dostępne dla osób niepełnosprawnych,
– zaopatrzone w stojaki lub wiaty rowerowe.
Wydatki kwalifikowane to np.:
– opracowanie dokumentacji,
– nadzór nad inwestycją,
– wykonanie nawierzchni wraz z drenażem lub odwodnieniem,
– mała architektura,
– zakup urządzeń sportowych oraz elementów placów zabaw i ich montaż, przyłącza,
– ogrodzenie,
– monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie, stojaki i wiaty rowerowe, wykonanie tablicy informacyjnej OSA.
Termin składania wniosków:
1 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2476,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa
https://msit.gov.pl/pl/kontakt

 


Ważne dotacje na siłownie zewnętrzne
Wysokość wsparcia maks. 50-70%, do 70.000 zł.
Budżet programu 48.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja