AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Fundusz Kościelny

11.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a także remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Ze środków programu odbywa się również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 11.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: nie określono.
Wkład własny: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.
Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:
– prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
– prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
– organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
– organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
– prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
– udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
– krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
– przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
2. Remonty i konserwacja obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.
Dotacje na wspomniany cel są przeznaczane, co do zasady, na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych (w szczególności: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, odgromowej).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić finansowanie z Funduszu Kościelnego remontu ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: instrumenty muzyczne, dzwony) oraz stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: ołtarze, polichromie, freski, posadzki). Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się co do zasady prac dotyczących otoczenia obiektu (takich jak np.: chodniki, ogrodzenia, trawniki);
Ze środków programu odbywa się również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w RP.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny
Kontakt:  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5 , 02-591 Warszawa
T: 22 60-127-93; 60-113-06; 60-124-04, 60 135 80.

Ważne DOFINANSOWANIE KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
Budżet programu 11.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}