EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Aktywna Tablica

70.000.000 zł.
80% dotacji na urządzenia multimedialne dla szkół
Program jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach programu można sfinansować zakup takich takich przedmiotów jak: tablice interaktywne, projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku a także interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 70.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80%, maks. 14.000 zł.
Wkład własny: min. 20%, od 3.500 zł (wkład własny organu prowadzącego).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, artystyczne oraz szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkoły i zespoły szkół przy placówkach dyplomatycznych.
W programie mogą wziąć udział:
– szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s;
– szkoły, które w momencie składania wniosku o udział w Programie jeszcze nie posiadają dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s, ale uzyskają go w ramach planów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do końca 2019 roku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup takich przedmiotów jak:
– tablice interaktywne,
– projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe,
– głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
– interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji.
Program jest finansowany ze środków Budżetu Państwa.
Pełna nazwa programu to: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Cel: umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły i szkoły za granicą zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Wkład własny może zostać wniesiony w formie:
– wkładu finansowego, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowanego w roku złożenia wniosku o udział w programie;
– sprzętu komputerowego i urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych następuje do końca czerwca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Dostawcy są zobowiązaniu do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.
Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie mogą być rozliczone w ramach przyznanej dotacji i nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.
Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosi 17.500 zł (wsparcie finansowe 14.000 zł + wkład własny 3.500 zł).
Termin składania wniosków:  
Przewidywane terminy składania wniosków:
15 kwietnia 2020 (wnioski szkół do organów prowadzących)
30 kwietnia 2020 (wnioski organów prowadzących do wojewodów).
 
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Podręczników, Programów I Innowacji
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
T: + 48 22 34 792, F: +48 22 34 74 160
Sekretariat.DPPI@men.gov.pl

Ważne 80% dotacji na urządzenia multimedialne dla szkół
Wysokość wsparcia do 80%, maks. 14.000 zł.
Budżet programu 70.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}