EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Aktywna Tablica

70.000.000 zł.
80% dotacji na urządzenia multimedialne dla szkół
Program jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach programu można sfinansować zakup takich takich przedmiotów jak: tablice interaktywne, projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku a także interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 70.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80%, maks. 14.000 zł.
Wkład własny: min. 20%, od 3.500 zł (wkład własny organu prowadzącego).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, artystyczne oraz szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkoły i zespoły szkół przy placówkach dyplomatycznych.
W programie mogą wziąć udział:
– szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s;
– szkoły, które w momencie składania wniosku o udział w Programie jeszcze nie posiadają dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s, ale uzyskają go w ramach planów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do końca 2019 roku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup takich przedmiotów jak:
– tablice interaktywne,
– projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe,
– głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
– interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji.
Program jest finansowany ze środków Budżetu Państwa.
Pełna nazwa programu to: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Cel: umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły i szkoły za granicą zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Wkład własny może zostać wniesiony w formie:
– wkładu finansowego, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowanego w roku złożenia wniosku o udział w programie;
– sprzętu komputerowego i urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych następuje do końca czerwca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Dostawcy są zobowiązaniu do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.
Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie mogą być rozliczone w ramach przyznanej dotacji i nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.
Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosi 17.500 zł (wsparcie finansowe 14.000 zł + wkład własny 3.500 zł).
Termin składania wniosków:  
15 kwietnia 2019 (wnioski szkół do organów prowadzących)
30 kwietnia 2019 (wnioski organów prowadzących do wojewodów).
 
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica
Kontakt:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Podręczników, Programów I Innowacji
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
T: + 48 22 34 792, F: +48 22 34 74 160
Sekretariat.DPPI@men.gov.pl

Ważne 80% dotacji na urządzenia multimedialne dla szkół
Wysokość wsparcia do 80%, maks. 14.000 zł.
Budżet programu 70.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja