EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Opieka nad Polonią i Polakami za granicą

110.500.000 zł.
dotacje dla Polonii
Celem programu jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu RP. Na realizację wspomnianych zadań co roku przeznacza się ponad 100 milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 110.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95%.
Wkład własny: min. 5%.
Czas trwania projektu: rok kalendarzowy następujący po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe
mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą w następujących dziedzinach:
1. Edukacja:
1.1. Wspieranie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinasowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania.
1.2. Organizacja wydarzeń uzupełniających kształcenie.
1.3. Pomoc nauczycielom polonijnym.
1.4. Wzmacnianie struktury organizacji oświatowych współrealizujących programy edukacyjne w krajach zamieszkania.
1.5. Stypendia.
2. Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
2.1. Promowanie Polski i kultury polskiej poza granicami kraju.
2.2. Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, będące uzupełnieniem działań ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych instytucji państwowych.
3. Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.
3.1. Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym polegające na dofinansowywaniu niezbędnych kosztów służących polepszeniu zdolności organizacyjnej oraz kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadań lokalnych organizacji.
3.2. Aktywizacja i integracja środowisk polonijnych w kraju zamieszkania i w Polsce, w szczególności organizacji polonijnych o zasięgu regionalnym, krajowym i lokalnym, organizacji akademickich, młodzieżowych, klubów sportowych i harcerstwa, grup kościelnych i pokoleniowych, środowisk gospodarczych i zawodowych.
3.3. Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.
3.4. Staże i szkolenia liderskie mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych realizowane w kraju zamieszkania i w Polsce.
3.5. Wspieranie programów sprzyjających powrotom.
4. Media polonijne.
4.1. Bieżące funkcjonowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych.
4.2. Modernizacja oraz poprawa jakości mediów, wspieranie działań służących zwiększeniu liczby odbiorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
5. Infrastruktura polonijna.
5.1. Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych.
5.2 Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich oraz siedzib organizacji polonijnych i polskich za granicą.
6. Pomoc charytatywna i socjalna.
6.1. Samoorganizacja i samopomoc środowisk polskich i polonijnych za granicą.
6.2. Pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie.
6.3. Stypendia socjalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Senat RP.
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl
Cel: wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.
Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego w przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie.
Do oferty należy dołączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych lub polskich  za granicą, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji.
Termin składania wniosków:  
Przewidywane terminy składania wniosków:
8 listopada 2019 – kierunek nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna)
15 listopada 2019 – kierunek 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania)
22 listopada 2019 – kierunek 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna)
29 listopada 2019 – kierunek 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego)
 
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11004,ogloszenie-otwartego-naboru-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-opieki-nad-polonia-i-polakami-za-granica.html
Kontakt:  
Senat RP, Biuro Polonijne
dotacje@senat.gov.pl
T: (22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 95 56, (22) 694 91 42.

Ważne dotacje dla Polonii
Wysokość wsparcia maks. 95%.
Budżet programu 110.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja