21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program przewiduje dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wnioski o dotacje mogą składać pracodawcy. Zasadniczym celem programu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Wysokość wsparcia:
80-100%.
Wkład własny:
0-20%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Pracodawcy.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
– określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Od 2019 roku wsparcie jest przyznawane na kształcenie ustawiczne:
– w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
– osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
– pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych;
– osób, które udokumentują wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
– instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli;
– osób po 45. roku życia.
Opis: 
Organizatorami programu są Powiatowe Urzędy Pracy.
Cel: zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji: 
Informacja o Programie na stronie MRiPS
Kontakt: 
Właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Temat: DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
Wysokość wsparcia: 80-100%.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • refundacja
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze