OCHRONA ŚRODOWISKA, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

1.700.000.000 zł.
pożyczki na gospodarkę wodno-ściekową
Program ma na celu poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Wnioski o pożyczki mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.700.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: Część 1 – kwota pożyczki: od 1.000.000 zł.
Część 2 – maks. kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków PO IiŚ.
Czas trwania projektu: do końca 2023 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
1) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2) Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w punkcie poprzednim do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych).
2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.
3. Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Program składa się z 2 części:
– Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (pożyczka),
– Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszty robót budowlano-montażowych i dostaw nie mogą być mniejsze niż 87% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota umorzenia pożyczki może wynieść do 10 % wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania alokacji
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/
Szacunkowy kalkulator pożyczkowy:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/kalkulator-pozyczkowy/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach-czesc-1/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Wód
Koordynatorzy programu:
Dominik Szymański , dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
Koordynator w zakresie Części 1)
Agata Ziembicka , agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
Koordynator w zakresie Części 2)
Magdalena Tokarska-Kusyk , magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl

Ważne pożyczki na gospodarkę wodno-ściekową
Wysokość wsparcia Część 1 - kwota pożyczki: od 1.000.000 zł. Część 2 – maks. kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków PO IiŚ.
Budżet programu 1.700.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}