OCHRONA ŚRODOWISKA, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

1.700.000.000 zł.
pożyczki na gospodarkę wodno-ściekową
Program ma na celu poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Wnioski o pożyczki mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.700.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: Część 1 – kwota pożyczki: od 1.000.000 zł.
Część 2 – maks. kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków PO IiŚ.
Czas trwania projektu: do końca 2023 r.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
1) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2) Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w punkcie poprzednim do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych).
2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.
3. Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
Program składa się z 2 części:
– Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (pożyczka),
– Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszty robót budowlano-montażowych i dostaw nie mogą być mniejsze niż 87% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota umorzenia pożyczki może wynieść do 10 % wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania alokacji
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/
Szacunkowy kalkulator pożyczkowy:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/kalkulator-pozyczkowy/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach-czesc-1/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Wód
Koordynatorzy programu:
Dominik Szymański , dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
Koordynator w zakresie Części 1)
Agata Ziembicka , agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
Koordynator w zakresie Części 2)
Magdalena Tokarska-Kusyk , magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl

Ważne pożyczki na gospodarkę wodno-ściekową
Wysokość wsparcia Część 1 - kwota pożyczki: od 1.000.000 zł. Część 2 – maks. kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków PO IiŚ.
Budżet programu 1.700.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka