OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej – ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

20.000.000 zł.
dotacje na ochronę przyrody
Celem programu jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń). Wysokość wsparcia wynosi do 90% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 90 %.
Wkład własny: 10%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Typ zadania I:
– podmioty będące właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ogrodów specjalistycznych;
– parki narodowe.
Typ zadania II:
– podmioty sektora finansów publicznych, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego (typ zadania II).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Typ zadania I. Modernizacja ogrodów specjalistycznych mająca na celu rozwój funkcji związanych z:
I.A. Wdrażaniem Konwencji waszyngtońskiej (CITES) i przeciwdziałaniem uwalnianiu do środowiska gatunków obcych poprzez:
– budowę/modernizację azyli dla zwierząt w ogrodach zoologicznych;
– budowę/modernizację szklarni specjalistycznych w ogrodach botanicznych.
I.B. Ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej poprzez:
– zakładanie/modernizację kolekcji roślin wraz z urządzeniami i sprzętem niezbędnymi do ich utrzymania w ogrodach botanicznych i dendrologicznych;
– tworzenie/wyposażenie banków genów/ przechowalni nasion rodzimych gatunków roślin w ogrodach botanicznych i dendrologicznych;
– budowę /modernizację wybiegów/ wolier/ pawilonów dla rodzimych gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych i w ośrodkach/zagrodach pokazowych zwierząt w parkach narodowych, wraz z ukształtowaniem towarzyszącej zieleni.
Typ zadania II. Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie historycznego układu systemów wodnych, w celu prawidłowego kształtowania stosunków wodnych.
Wykup nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).
Termin składania wniosków:
29 marca 2019 (katastrofy naturalne)
1 kwietnia 2019 (pierwokupy)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/pierwokupy-2018-/
Kontakt:  
Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
T: 22-45-90-444
przyroda@nfosigw.gov.pl


Ważne dotacje na ochronę przyrody
Wysokość wsparcia 50-100 %.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja